Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/91/EU av 23. juli 2014 som endrer direktiv 2009/65/EF om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om institutter for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS) med hensyn til depotmottakere, godtgjørelsesordninger og sanksjoner (UCITS V)

Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/91/EU ble vedtatt i EU 23. juli 2014.

Direktivet endrer direktiv 2009/65/EF (UCITS IV-direktivet). UCITS-direktivet regulerer verdipapirfond som kan markedsføres over lande­grensene innen EØS. EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet er gjennomført i norsk rett i verdipapirfondloven av 25.11.2011 nr. 44 og verdipapirfond­forskriften av 21.12.2011 nr. 1467. I UCITS V er det vedtatt nye bestemmelser om godtgjørelsesordninger, depotmottakere og sanksjoner. Reglene om godtgjørelsesordninger er i stor grad likelydende med tilsvarende regler i direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond. Det er krav om at ledende ansatte med flere i forvaltningsselskap for verdipapirfond skal underlegges krav til godtgjørelsesordninger. Når det gjelder depotmottakere, er det blant annet krav om at det skal oppnevnes en depotmottaker for hvert fond, det stilles nærmere krav til depotmottakeravtalene, og det er gitt regler om kontanthåndtering, oppbevaring og forvaltning av aktiva, utkontraktering, erstatningsansvar mv. Direktivet inneholder også regler om tilsyn og sanksjoner.

Gjennomføringsfristen for UCITS V i EU var 18. mars 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ved lov 16. desember 2016 nr. 90 vedtok Stortinget endringer i verdipapirfondloven som vil gjennomføre fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett. Lovendringene er foreløpig ikke satt i kraft.

I tillegg må det gjøres noen endringer i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven for å gjennomføre resterende deler av direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Prop. 154 L (2015-2016) kapittel 6.1 har departementet vist til at UCITS V skjerper kravene til depotmottakers plikter og ansvar. De nye bestemmelsene innebærer blant annet at det stilles større krav til depotmottakeres administrative interne prosesser og tekniske systemer. Dette antas å føre til økte kostnader for depotmottakerne, noe som kan føre til at forvaltningsselskapene må betale høyere priser for depotmottakertjenestene. Endringene vil samtidig kunne bidra til å øke investorenes tillit til verdipapirfondsmarkedet og til verdipapirfond som spareform.

Kravene i direktivet til godtgjørelsesordninger for ansatte i forvaltningsselskaper for verdipapirfond antas å få beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser, siden forvaltningsselskapene allerede etter gjeldende norsk rett har plikt til å ha godtgjørelsesordninger som langt på vei er sammenfallende med kravene i UCITS V.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er behandlet i spesialutvalget for finansielle tjenester.

Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 21. september 2015, foreslått endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift for å gjennomføre fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett. Departementet fulgte opp forslagene i Prop. Prop. 154 L (2015-2016). Stortinget har vedtatt lovendringer som foreslått i proposisjonen, jf. lov 16. desember 2016 nr. 90.

Direktivet anses å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant. Direktivet medførte behov for endringer i verdipapirfondloven, som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr. 90). I tillegg må det fastsettes endringer i verdipapirfondsforskriften.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 23. juli 2014.

Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 21. september 2015, foreslått endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift for å gjennomføre fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett. Departementet fulgte opp forslagene i Prop. 154 L (2015-2016). Stortinget har vedtatt lovendringer som foreslått i propopsisjonen, jf. lov 16. desember 2016 nr. 90. Lovendringene har foreløpig ikke blitt satt i kraft. Det må i tillegg fastsettes endringer i forskrift til verdipapirfondloven.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2014
Gjennomføringsfrist i EU
18.03.2016
Anvendelsesdato i EU
18.03.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
21.09.2015
Høringsfrist
01.12.2015
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro