Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 av 4. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, og om retting av nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217 of 4 October 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2020/217 (14. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen følgende; ny klassifisering av 17 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering av 11 stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Den 14. tekniske tilpasningen til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Det var også nødvendig å korrigere den harmoniserte klassifiseringen for "bek, kulltjære-, høytemperatur-". før 1. desember 2019, som er den første anvendelsesdatoen for kommisjonens forordning (EU) 2018/669, da denne forordningen feilaktig endrer den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av dette stoffet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i CLP-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Klassifiseringsforslagene har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.10.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro