Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1676 av 31. august 2020 om endring av artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger med hensyn til maling som ferdigblandes til ønsket farge på utsalgsstedet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1676 of 31 August 2020 amending Article 25 of Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards bespoke paints

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår en justering i CLP artikkel 25 for å klargjøre kravene til maling som ferdigblandes til ønsket farge på utsalgsstedet. Dette for å løse problemer med å møte notifiseringskravene i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII for maling.

Regelverket trer i kraft gradvis og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbrukere og til yrkesmessig bruk.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i CLP-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2020
Anvendelsesdato i EU
14.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet