Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 av 2. mars 2015 om endring i vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår PAH og ftalater

Commission Regulation (EU) 2015/326 of 2 March 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards polycyclic aromatic hydrocarbons and phthalates

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2015)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Post 50 i vedlegg XVII regulerer omsetning og bruk av PAH-holdige mykningsoljer i bildekk. Videre gis det anvisning om bruk av en spesifikk analysemetode for å dokumentere at kravene overholdes. Kommisjonen ga den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide en standard for å teste PAH i bildekk. Den nye metoden er vedtatt (EN 16143:2013). Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/326 endres post 50 for å omfatte den nye standarden for testing av PAH i bildekk.

Post 51 nr. 3 og post 52 nr. 3 inneholdt krav om at Kommisjonen innen 16. januar 2010 skulle vurdere om ny kunnskap tilsa at regulering av ftalater burde være strengere. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har utredet dette og konkluderte med at det ikke var behov for endringer. Ved Kommisjonsforordning 2015/326 utgår dermed post 51 nr. 3 og post 52 nr. 3.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av forordning (EU) 2015/326 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2015/326 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Forordning (EU) 2015/326 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 2. mars 2015.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
23.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 31-33
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0326
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro