Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1297 av 4. august 2021 om endring endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til perfluorokarboksylsyrer som inneholder 9 til 14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCAer), deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1297 of 4 August 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorocarboxylic acids containing 9 to 14 carbon atoms in the chain (C9-C14 PFCAs), their salts and C9-C14 PFCA-related substances

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2021)

Sammendrag av innhold
Tyskland og Sverige har foreslått et forbud mot langkjedete perfluorerte syrer (kjedelengde C9-C14) (PFNA, PFDA; PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA), deres salter og relaterte stoffer. Det har ikke blitt identifisert framstillere eller brukere av disse stoffene i EU, kun en importør av produkter som inneholder stoffene. Restriksjonen for PFOA, dets salter og relaterte forbindelser trådte i kraft i 2020, og denne restriksjonen er foreslått for å hindre at industrien skifter fra PFOA baserte stoffer ("C8 stoffer") til mer langkjedede forbindelser.

Det Europeiske kjemikaliebyrået Echa hadde forslaget om å innføre forbud mot de langkjedete perfluorerte syrene på internasjonal høring i perioden 20. desember 2017 til 20. juni 2018, og norske aktører ble samtidig oppfordret til å kommentere på reguleringsforslaget. Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av C9-C14 PFCAer, deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer medfører en risiko for menneskers helse og for miljøet. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EØS-området for å regulere risikoen stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte. Med bakgrunn i ny informasjon fikk industrien mulighet til å be om flere unntak fra restriksjonen etter at opinionene til de to komiteene var ferdige. Disse unntakene ble også vurdert av Rac og Seac. Unntakene er tatt inn i restriksjonsforslaget som EU-kommisjonen nå behandler. Forbudene i restriksjonen kommer til anvendelse 18 måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det gjør også noen av unntakene, mens andre unntak består i forlengede overgangsperioder, se forslaget for detaljer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av C9-C14 PFCAer, deres salter og relaterte stoffer medfører en risiko for miljøet. Seac konkluderer at restriksjoner er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen som stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader
Perfluorkarboksylsyrer står på prioritetslista. Disse stoffene er syntetiske forbindelser som i svært liten grad brytes helt ned i naturen. Saltene og de beslektede stoffene til perfluorkarboksylsyrer brytes ned til perfluorkarboksylsyrer. Derfor er det viktig at disse stoffene reguleres samlet. Perfluorkarboksylsyrer med kjedelengde C9-C14 (C9-C14 PFCAer) er identifisert som stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Stoffene kan dannes som biprodukter ved produksjon av andre perfluorerte stoffer. Restriksjonen blir også innført for å unngå at stoffene erstatter PFOA, som nå er regulert i forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs-forordningen).

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Medlemslandene har stemt over forslaget til forordning. Forordningen er fastsatt og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2021
Anvendelsesdato i EU
25.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet