Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2014 av 4. april 2014 om endring i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder økning i det totale maksismumsinnholdet av svoveldioksid der klimaforholdene gjør dette nødvendig

Commission Implementing Regulation (EU) No 347/2014 of 4 April 2014 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards the increase in the maximum total sulphur dioxide content where the climate conditions make this necessary

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer tillegg 1 til vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, slik at det åpnes for at Tyskland kan tillate en økning i det totale maksimumsinnholdet av svoveldioksid i vin produsert av druer som ble høstet i 2013 med opprinnelse i nærmere bestemte vindyrkingsområder i Tyskland. Begrunnelsen for dette er de klimatiske forholdene i de aktuelle områdene i 2013.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne,- inkluderings- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.04.2014
Anvendelsesdato i EU
08.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 402-403
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2015
Anvendes fra i Norge
03.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro