Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/676 3. desember 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av betingelsene for når konsolidering skal foretas i tilfellene omhandlet i nevnte forordnings artikkel 18 nr. 3-6 og nr. 8

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/676 of 3 December 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions in accordance with which consolidation is to be carried out in the cases referred to in Article 18(3) to (6) and Article 18(8) of that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler tilfælde af konsolidering af koncerner bestående af indbyrdes forbundne virksomheder, som omhandlet i artikel 22, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, og som ikke står i et moder-datterselskabsforhold til hinanden. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at fastslå, på hvilket virksomhedsniveau kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anvendes på et konsolideret grundlag. I disse tilfælde bør den mest hensigtsmæssige metode til konsolidering desuden være den metode, der er fastsat i artikel 22, stk. 8 og 9, i direktiv 2013/34/EU ("aggregeringsmetoden"), i overensstemmelse med reglerne i nævnte direktiv.

(2) I tilfælde af kapitalinteresser i institutter eller finansieringsinstitutter, der forvaltes af en virksomhed, som indgår i konsolideringen, sammen med en eller flere virksomheder, som ikke indgår i konsolideringen, når pro rata-konsolidering er påkrævet i henhold til artikel 18, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, bør der kræves enstemmighed blandt disse virksomheder med hensyn til de beslutninger om kreditinstituttets eller finansieringsinstituttets relevante aktiviteter for at kunne anvende den i nævnte bestemmelse fastsatte konsolideringsmetode i overensstemmelse med definitionen af en fælles ordning i de internationale regnskabsstandarder, der finder anvendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002.

(3) I artikel 18, stk. 6, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandles tilsynskravene i forbindelse med konsolidering i tilfælde af betydelig indflydelse på et eller flere institutter eller finansieringsinstitutter, men uden kapitalinteresser eller andre kapitaltilknytning, og i tilfælde, hvor de pågældende institutter eller finansieringsinstitutter er underlagt fælles ledelse i medfør af henholdsvis en aftale eller vedtægtsbestemmelser. For at afgøre, om der er tale om en situation med betydelig indflydelse, bør de kompetente myndigheder tage hensyn til flere indikatorer for betydelig indflydelse. Desuden bør en situation med fælles ledelse kun konstateres, hvis den kompetente myndighed har konkrete beviser for, at der er en faktisk koordinering af sådanne institutters eller finansieringsinstitutters økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

(4) Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) har udstukket retningslinjer for identificering og styring af step-in-risici, som omfatter flere indikatorer, som institutterne bør anvende til at identificere, hvilke enheder der kan give anledning til en step-in-risiko. I BCBS's retningslinjer er "step-in-risiko" risikoen for, at et institut beslutter at yde finansiel støtte til en ikke-konsolideret enhed, som ikke er en fuldt ud konsolideret eller pro rata-konsolideret enhed, som er eksponeret for stress, på grund af manglende kontraktlige forpligtelser til at yde en sådan støtte eller i tillæg til disse. I henhold til BCBS's retningslinjer skal et institut, hvis det konstaterer, at der er betydelig step-in-risiko, fastlægge passende foranstaltninger i hvert enkelt tilfælde på grundlag af arten og omfanget af den forventede step-in-støtte. Disse foranstaltninger kan bl.a. omfatte inddragelse af de berørte enheder i det reguleringsmæssige anvendelsesområde for konsolidering. I overensstemmelse med BCBS's retningslinjer bør institutter og kompetente myndigheder overveje en række indikatorer for at afgøre, om visse virksomheder bør konsolideres fuldt ud eller pro rata i henhold til artikel 18, stk. 5, artikel 18, stk. 6, litra a), eller artikel 18, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant, under hensyntagen til den step-in-risiko, som disse virksomheder kan udgøre for et institut. Institutterne bør dog alligevel overveje alternative foranstaltninger til styring af step-in-risici i henhold til deres risikostyringsprocedurer og processen til vurdering af den interne kapital (ICAAP). Derudover kan de kompetente myndigheder også overveje andre foranstaltninger for at imødegå den potentielle risiko, som disse virksomheder udgør i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP). I forbindelse med rammerne for store eksponeringer har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) også udstukket retningslinjer for begrænsning af eksponeringer mod enheder i den grå banksektor, som driver banklignende virksomhed uden for de regulerede rammer, og heri præciseres det, hvilken metode institutterne bør anvende til som led i deres interne processer at fastsætte grænser for deres individuelle og aggregerede eksponeringer mod enheder i den grå banksektor.

(5) Med henblik på at fastslå, hvorvidt der er behov for fuld konsolidering eller pro rata-konsolidering i henhold til artikel 18, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013 i tilfælde af datterselskaber eller virksomheder, hvori et institut har kapitalinteresser, når datterselskabet eller virksomheden ikke er et institut, et finansieringsinstitut eller en accessorisk servicevirksomhed, og hvis der foreligger en væsentlig step-in-risiko, og forudsat at virksomheden ikke er bl.a. et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et forsikringsholdingselskab, bør de kompetente myndigheder som minimum kontrollere visse kategorier af virksomheder, såsom enheder med særligt formål, som ikke kan behandles som securitiseringsenheder med særligt formål som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402, for hvilke betingelserne for at kunne overføre væsentlig kreditrisiko fastsat i artikel 244 i forordning (EU) nr. 575/2013 gælder, samt virksomheder, der udøver en eller flere af de i artikel 89, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede aktiviteter.

(6) For at sikre overensstemmelse med den ramme for kapitalgrundlag, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013, og for at undgå indregning af uberettigede kapitalfordele i de tilfælde, hvor der kræves konsolidering i henhold til artikel 18, stk. 3-6 og stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013, bør medtagelse i det konsoliderede kapitalgrundlag af værdien af egentlige kernekapitalposter og af hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter, der er udstedt af virksomheder, der er omfattet af konsolideringsreglerne, og som ejes af andre personer end de pågældende virksomheder, samt overkurs ved emission i tilknytning hertil, ligeledes baseres på nævnte forordnings artikel 81-88.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(8) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet