Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/815 av 1. juni 2018 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/815 of 1 June 2018 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning som utvider overgangsbestemmelsene for engasjementer mot sentrale motparter til 15. desember 2018. Den aktuelle overgangsbestemmelsen ligger i EUs kapitalkravsregelverk, forordning 575/2013 (CRR) art. 497(2) og i EMIR-regelvkerket, forordning 648/2012 art. 89(5a).

Den samme fristen har tidligere blitt forlenget av (EU) 2017/954.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester anser reglene som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsesdato. Konstitusjonelt forbehold er knyttet til morrettsakten CRR.

Tekniske tilpasninger gjelder kun behov for tilpasning av dato for ikrafttredelse.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU juni 2018. De er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0815
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro