Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tilsynsrapportering for foretak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/429 of 14 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering. Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder art. 99 og 100, art. 101 (4) (a), art. 394 (1) samt art. 415 og 430 i forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR). Endringene innebærer blant annet tilpasninger til de nye verdipapiriseringsreglene ((EU) 2017/2402) og endringsforordningen til LCR ((EU) 2018/1620).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakk. inst. merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
30.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2021
Anvendes fra i Norge
28.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0429
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro