Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter kvalitative og kvantitative kriterier som skal anvendes for å definere kategorier av ansatte med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil. I samsvar med artikkel 92(1) i CRD IV, gjelder kriteriene på konsern-, morselskap- og datterselskapsnivå, inklusive institusjoner som er etablert i finansielle offshore-sentere. Ifølge forordningen skal en ansatt vurderes å ha vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil dersom et eller flere av kriteriene i de kvantitative eller kvalitative reglene er oppfylt.

De kvalitative reglene inneholder kriterier basert på stilling, beslutningsfullmakter og lederansvar for ansatte, og er utformet for å identifisere medlemmer av ledergrupper eller andre ledere, risikotakere og ansatte i kontrollfunksjoner.

De kvantitative reglene fastsetter terskler for total godtgjørelse i absolutte og relative termer. Ansatte med total godtgjørelse som overstiger disse tersklene kan bli klassifisert i kategorien av medarbeidere som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil, under nærmere bestemte forutsetninger. I tillegg inneholder de kvantitative reglene terskler som skal anvendes for å vurdere om ansatte, med total godtgjørelse på nivå med ledende ansatte eller risikotakere, skal defineres som risikotakere. Under nærmere bestemte forutsetninger kan også disse unntas fra reglene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2014
Anvendelsesdato i EU
26.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0604
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro