Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 av 27. august 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for rapportering om anvendelsen av etableringsretten og retten til fri tjenesteyting i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 926/2014 of 27 August 2014 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for notifications relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller artikkel 35 (6), 36 (6) og 39 (5) i kapitaldekningsdirektivet (2013/36/EU) om notifikasjoner ved grenseoverskridende virksomhet og filialetablering mellom medlemsstatene. Den gir nærmere regler om notifikasjonsprosessen, og skjemaer som skal brukes i den anledning. Formålet er å få klarhet i, og effektivisere, prosessen mellom medlemstatene. Sentralt her er at medlemsstatenes frister for å sende og godta notifikasjoner skal klargjøres, spesielt med tanke på at institusjonenes adgang til å starte opp virksomhet i vertslandet avhenger av dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 28. august 2014, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2014
Anvendelsesdato i EU
17.09.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet