Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver

Tittel

Rådsdirektiv 2008/119/EF av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstekrav for beskyttelse av kalver (kodifisert utgave)

Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves (Codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler fastsettelse av minstekrav for velferd for kalver. Kalveoppdrett er en integrert del av storfeproduksjonen. Det er vitenskapelig dokumentert at kalver bør holdes i omgivelser som tilgodeser at de er flokkdyr. De bør derfor holdes gruppevis. Kalver bør, uansett om de oppstalles i grupper eller enkeltbokser, ha plass nok til å bevege seg og til å ha kontakt med andre kalver. De skal kunne ha normale bevegelser når de står eller ligger. Rettsakten inneholder krav til oppstalling, stell og fôring av kalv.

Merknader
Innholdet i rettsakten er med unntak av noen få presiseringer, sammenfallende med bestemmelsene i den norske forskriften 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe.

Når det gjelder kravet om at elektriske installasjoner skal være satt opp i overensstemmelse med gjeldende norske bestemmelser for å unngå at kalvene får elektrisk støt, så er det regulert av bygningslovens bestemmelser og el-forskriftene. I tillegg har vi ut fra brannforebyggende tiltak krav om at el-anlegget i bygningen skal gjennomgå faglig tilsyn hvert 3 år (forskrift 22. april 2004 om hold av storfe, § 16 siste ledd). Det sikrer at det elektriske anlegget skal være i forsvarlig stand til enhver tid.

Kravet om at alle kalver under to ukers alder skal ha strø i bingen i tilstrekkelig mengde, er dekket i forskriftens § 23 tredje ledd, med at kalv enten skal ha myk liggeplass med tett og varmeisolerende underlag når den ligger på perforert gulv/spaltegulv. Det skal brukes rikelig med strø når de ligger på tett gulv. Myk liggeplass for kalv på perforert gulv/spaltegulv vil i praksis si halm eller høy som underlag.

Rettsakten antas ikke å ha noen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet og næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
04.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 187-193
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro