Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Regulation (EU) 2015/2341 of 15 December 2015 amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv 2004/17/EF (forsyningsdirektivet).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2004/17/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015. Forordningen trer i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i forsyningsdirektivet endres som følger:
• Terskelverdiene i artikkel 16 litra a og artikkel 61 endres fra 414 000 EUR til 418 000 EUR
• Terskelverdien i artikkel 16 litra b endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har omregnet disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter forsyningsforskriften § 2-3 (2) er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. Nye norske terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Departementet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Saken har ikke vært behandlet i spesialutvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 372-373
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2016
Anvendes fra i Norge
09.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2341
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro