Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1077/2012 av 16. november 2012 om en felles sikkerhetsmetode for nasjonale sikkerhetsmyndigheters tilsyn i etterkant av utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning

Commission Regulation (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate or safety authorisation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir detaljerte regler for gjennomføringen av tilsyn med innehavere av sikkerhetssertifikat. Forordningen oppstiller den nødvendige ramme og prosess for at tilsynet kan gjennomføres i tråd med de grunnleggende prinsippene om proporsjonalitet og gjennomsiktighet. Målet er at tilsynet skal bli likt i alle medlemslandene og på den måten hindre forskjellsbehandling. Metodikken er ikke ulik den Norge har lagt til grunn i gjeldende forskriftsverk og vil dermed ikke medføre store endringer.

Bakgrunn

Forordningen bygger på sikkerhetsdirektivet (Directive 2004/49/EC), og det er fastslått i direktivets artikkel 6 at det skal utarbeides utfyllende krav i form av felles sikkerhetsmetoder (Common Safety Methods (CSM)). Denne forordningen er CSM on supervision og skal etablere felles rutiner for gjennomføringen av tilsyn med jernbanevirksomheter i Europa. ”CSM on supervision” er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av ERA på oppdrag fra kommisjonen. Arbeidet ble startet opp siste halvår 2010, og jobbet parallelt med ”CSM on supervision” og ”CSM on monitoring” (Regulation No. 1078/2012). Forslag til lovtekst ble sendt kommisjonen i desember 2011, og forordningen ble vedtatt formelt 16. november 2012. Implementeringsfrist i EU er satt til 7. juni 2013. Norge har deltatt i utarbeidelse av forslaget til forordning. Kort beskrivelse av innholdet "CSM on supervision" gir utfyllende bestemmelser for hvordan statens jernbanetilsyn skal drive tilsyn med jernbanevirksomhetenes sikkerhetsarbeid. Forordningen inneholder krav til hvordan tilsynet skal etablere strategier og planer for gjennomføringen av tilsyn med jernbanevirksomhetene. Strategiene og planene skal være offentlige. I tillegg stilles det krav til styring av kompetanse hos tilsynet. Tilsynet skal etablere avgjørelseskriterier på hvordan de overvåker, fører tilsyn og reagerer ved brudd på regelverket, og disse skal offentliggjøres. Teknikker for tilsynet omfatter dokumentkontroll, personintervjuer, vurdering av resultatet av sikkerhetsregimet både totalt sett og av de enkelte delene av sikkerhetssystemet. Etterlevelse av denne forordningen kan bli fulgt opp av ERA gjennom arbeidet med Cross Audit Scheme, hvor et sentralt revisjonsteam nedsatt av ERA gjennomfører en revisjon av et lands jernbanetilsyn.

Merknader
Forordningen kan ha noe påvirkning på arbeidet med tilsyn med jernbanevirksomhetene, og da mest innen tydeliggjøring av strategier for tilsynsarbeidet og offentliggjøring av disse. Det vil ikke innebære noen større økonomisk eller administrativ byrde, ettersom dette er arbeid som allerede gjøres ved tilsynet. Det handler først og fremst om synliggjøring av utført arbeid og metoder for fremtidig tilsyn. Forordningen legger opp til en økt koordinering av tilsynsaktiviteter med andre land. Den metodikken som beskrives i forordningen er allerede i bruk i Norge i tillegg til Sverige og Danmark. På dette grunnlaget vil også konsekvensene av å innføre forordningen være minimale.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen

Vurdering
Forordningen vurderes å ikke ha konsekvenser for Norge, og er EØS-relevant og akseptabel. Forordningen er ikke av prinsipiell betydning.
Andre opplysninger

SJT har gjennomført forordningen som norsk forskrift 2. juli 2013.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 16. november 2012 og publisert i EU-tidende 17. november 2012 og trådte i kraft samme dag. Forordningen vil anvendes i EU fra 7. juni 2013.

Forordningen er vedtatt som norsk forskrift 2. juli 2013

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2012
Anvendelsesdato i EU
07.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 431-435
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2013
Anvendes fra i Norge
02.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1077
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro