Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU 2020/782 av 12. juni 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/782 of 12 June 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2018/761 and (EU) 2018/762 as regards their dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/798 (nytt sikkerhetsdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv til 31. oktober 2020.

For medlemsstatene som har varslet EUs jernbanebyrå ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for nytt samtrafikkdirektiv, bør gjennomføringen av visse bestemmelser i forordningene (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 også utsettes til 31. oktober 2020. Forordning 2020/782 endrer derfor artikkel 10 i forordning (EU) 2018/761, og artikkel 5 og 6 i forordning 2018/762.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/761, forordning (EU) 2018/762 og direktiv (EU) 2016/798 er en del av EUs fjerde jernbanepakke, og disse rettsaktene ble tatt inn i EØS-avtalen samtidig som de øvrige rettsaktene i pakken. Forordningen ble gjennomført i norsk rett sammen med de rettsaktene den endrer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering
Statens jernbanetilsyn finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021 nr. 2702 og nr. 2703. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0782
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro