Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/761 of 16 February 2018 establishing common safety methods for supervision by national safety authorities after the issue of a single safety certificate or a safety authorisation pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 1077/2012

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningens formål er å fastlegge felles regler for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter overfor jernbaneforetak som har fått utstedt felles sikkerhetssertifikat eller overfor infrastrukturforvalter som har fått utstedt sikkerhetstillatelse. Forordningen er hjemlet i sikkerhetsdirektivet, direktiv 2016/798 (del av fjerde jernbanepakke).

Forordningen opphever og erstatter tidligere forordning om Common Safety Methods for Supervision (CSM Supervision).

Etter tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetstillatelse skal det gjennomføres tilsyn. Formålet med disse tilsynene er å undersøke at jernbanevirksomhetenes sikkerhetsstyringssystem er hensiktsmessige og at de fortsatt oppfyller de relevante sikkerhetskravene til å inneha sertifikatet eller tillatelsen. Forordningen er oppdatert for å harmonisere med innføringen av felles sikkerhetssertifikatet i forbindelse med den fjerde jernbanepakke. Dette medfører også økte krav til samarbeid på tvers av landegrenser, spesielt mellom den som utsteder felles sikkerhetssertifikat og den som fører tilsyn. I tillegg kommer mer spesifikke krav til kompetanse og kompetansestyring hos tilsynsmyndigheten, ytterligere krav til etablering av tilsynsstrategi og tilsynsplaner som også skal omfatte "human and organisational factors", samt økt detaljeringsgrad for erfaringsoverføring fra tilsynsmyndigheten til ERA (når de utsteder fellessikkerhetssertifikat) i forbindelse med tilsynsaktivitetene.

Forordningen bruker uttrykket nasjonal sikkerhetsmyndighet. I Norge er det Statens jernbanetilsyn, som også er tilsynsmyndighet. Forordningen stiller kun krav til tilsynet, ikke til jernbanevirksomhetene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende forskrift som inntar tidligere versjon av CSM Supervision må oppheves. Den nye versjonen vil så gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Forordningen må avvente at sikkerhetsdirektivet, direktiv 2016/798, tas inn i EØS-avtalen før forordningen omtalt her tas inn i avtalen, og så i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører små endringer fra dagens CMS Supervision, og antas å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn. For aktørene medfører forordningen ingen endring.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært på høring etter vedtakelse. Da det er en forordningen antas det at høring ikke er nødvendig på dette stadiet. Høring vil bli vurdert ved en eventuell gjennomføring i norsk rett.

Vurdering
På grunn av små endringer i forhold til gjeldende regelverk, vil ikke en eventuell innlemmelse av denne forordningen i EØS-avtalen medføre særlige konsekvenser for andre norske aktører enn Statens jernbanetilsyn. Forordningen retter seg mot tilsynet som allerede benytter gjeldende CSM Supervision i sitt tilsynsarbeid. Jernbanevirksomhetene vil ikke forordningen medføre særlige endringer fra dagens tilsynsregime. Konsekvensen av en eventuell innlemmelse i EØS-avtalen anses som små, og i alle tilfeller dekket under Statens jernbanetilsyns budsjett.

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Saken er til vurdering i Norge, og vil bli lagt fram for Spesialutvalget for transport.

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. februar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2018
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0761
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro