Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 460/2009 av 4. juni 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til International Financial Reporting Interpretation Committee's (IFRIC) fortolkningsbidrag 16

Commission Regulation (EC) No 460/2009 of 4 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Interpretation 16

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) blir gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. (EF) nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 460/2009 endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 ved å vedta IFRIC 16 ”sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet”. IFRIC 16 er en tolkning som presiserer hvordan kravene i IAS 21 og IAS 39 skal anvendes i tilfeller der et foretak sikrer valutakursrisikoen som oppstår av dets nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 460/2009 ble vedtatt i EU den 4. juni 2009. Foretakene skal anvende endringene i standardene for regnskapsår som begynner etter 30. juni 2009.

Merknader
Forordningen vil medføre behov for endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (forskrift av 17. desember 2004 nr. 1852) § 2.

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Endringene antas ikke å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 74-82
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2009
Anvendes fra i Norge
28.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0460
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro