Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1293/2009 av 23. desember 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 vedrørende IAS 32

Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 32

Siste nytt

Parlamentsprosedyrer avsluttet (Island): EØS-komitevedtak trer i kraft 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 8. oktober 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en ændring til IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation – Klassifikation af tegningsretsudstedelser (herefter benævnt »ændring til IAS 32«). Med ændringen til IAS 32 præciseres det, hvordan visse rettigheder skal behandles regnskabsmæssigt, når de udstedte instrumenter er denomineret i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta. Hvis sådanne instrumenter udstedes på pro rata-basis til udstederens eksisterende ejere for et fast kontant beløb, bør de klassificeres som egenkapitalinstrumenter, selv når deres udnyttelsespris er denomineret i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringen til IAS 32 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 294-296
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.01.2010
Anvendes fra i Norge
22.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro