Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2173 av 24. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Financial Reporting Standard 11

Commission Regulation (EU) 2015/2173 of 24 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 11

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2015/2173 endrer IFRS 11, som fastsetter prinsippene for regnskaper utarbeidet av virksomheter, som er part i en felles ordning, ved at henvisninger til IFRS 9, som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ikke er vedtatt i EU. Endringen innebærer at henvisninger til IFRS 9, som fremkommer i vedlegget til forordningen, skal leses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Innretning og måling.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2015/2173 ble vedtatt i EU 24. november 2015, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 11 senest fra den dag som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 5. februar 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring av forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om gjennomføring av vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, 3. mars 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
28.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 458-463
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2016
Anvendes fra i Norge
03.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2173
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro