Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/34 av 15. januar 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IAS 39 og IFRS 7 og 9

Commission Regulation (EU) 2020/34 of 15 January 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39, International Financial Reporting Standards 7 and 9

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 34/2020 vedtar endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9. Formålet med endringene er å håndtere konsekvensene for regnskapsavleggelsen av referanserentereformen (forordning 2016/1011) i perioden forut for utskiftingen av eksisterende referanserente med en alternativ referanserente.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 34/2020 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 34/2020 ble vedtatt i EU 15. januar 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.01.2020
Anvendelsesdato i EU
05.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2020
Anvendes fra i Norge
19.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro