Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1952 av 10. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1952 of 10 November 2021 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i terskelverdiene for offentlige anskaffelser i klassisk direktiv, direktiv 2014/24/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2022-2024 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2021/1952 av 10. november 2021. Forordningen trer i kraft 1. januar 2022 for EU-medlemslandene.

Når forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norsk terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det klassiske anskaffelsesdirektivene (2014/24/EU) er gjennomført i Norge i anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sektretariatets "fast track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
18.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1952
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro