Innkjøpsdirektivet 2004

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av fremgangsmåtene ved inngåelse av offentlige varekontrakter, offentlige tjenesteytelseskontrakter og offentlige bygge- og anleggskontrakter

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 16.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Formålet med direktivet er å forenkle og modernisere regelverket. Gjeldende direktiver vedrørende inngåelse av offentlige kontrakter om innkjøp, tjenesteytelser og bygge- og anleggsarbeid (92/50/EØF, 93/96/EØF og 93/37/EØF) blir samlet i ett felles direktiv.

Sentrale innholdsmessige endringer omfatter klargjøring av bruken av miljøkrav og rammeavtaler samt innføring av nye anskaffelsesprosedyrer. En av de nye prosedyrene utvider muligheten for dialog ved inngåelse av komplekse avtaler.

Videre er det tilrettelagt for elektronisk handel ved å fjerne hindringer i dagens regelverket som diskriminerer bestemte kommunikasjonsmidler, og ved å innføre kortere frister ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Regelverket åpner dessuten for å bruke elektronisk auksjon og dynamiske innkjøpsløsninger.

Merknader
Innlemmelse av direktiv 2004/18/EF krever ikke lovendringer. Direktivet krever imidlertid en rekke endringer i forskrift om offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet nye anskaffelsesprosedyrer som konkurransepreget dialog, dynamisk innkjøpssystem og elektroniske auksjoner. Det kommer også regler om rammekontrakter, reserverte kontrakter, elektronisk kommunikasjon og endringer i reglene om vekting av tildelingskriterier.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for offentlige anskaffelser der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 216-342
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.06.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.04.2007
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
20.10.2006
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.1999
Anvendes fra i Norge
01.07.2001
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro