Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/686/EU av 13. oktober 2011 som endrer vedlegg I til vedtak 2004/211/EF hva angår oppføring av Mexico på listen over tredjeland eller deler av disse fra hvilke det er tillatt å innføre til Unionen levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien

Commission Implementing Decision 2011/686/EU of 13 October 2011 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at meksikanske myndigheter i august 2011 bekreftet tilfeller av sykdommen Venezuelansk equine encephalomyelitt (VEE) hos hester i to nye delstater i Mexico, Tabasco og Veracruz. Import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien fra disse områdene til EØS-området, er derfor ikke lenger tillatt. Venezuelansk equine encephalomyelitt (VEE)er tidligere påvist i delstatene Chiapas og Oaxaca, og tilsvarende forbud har vært gjeldende derfra.

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslisten i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien ikke lenger er tillatt fra de aktuelle delstatene i Mexico. Tilsvarende endres tredjelandslisten i vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. oktober 2011 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.10.2011
Anvendelsesdato i EU
03.11.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.10.2011
Anvendes fra i Norge
20.10.2011