Informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbrukerpriser på petroleumsprodukter

Tittel

Rådsvedtak 1999/280/EF av 22. april 1999 om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker

Council Decision 1999/280//EC of 22 April 1999 regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) gennemsigtighed i forbrugerpriserne på olieprodukter og oplysninger om udgifterne til råolie er nødvendige for, at det indre marked kan fungere korrekt, herunder at varer kan omsættes frit inden for Fællesskabet;

(2) Rådets direktiv 76/491/EØF af 4. maj 1976 om en fællesskabsprocedure for information og konsultation vedrørende priser på råolie og mineralolieprodukter i Fællesskabet pålægger medlemsstaterne at give Kommissionen oplysninger, som ikke længere afspejler de faktiske forhold på oliemarkederne; direktiv 76/491/EØF bør derfor ophæves og erstattes af en ny fællesskabsinformationsprocedure;

(3) Rådets forordning (EF) nr. 2964/95 af 20. december 1995 om registrering i Fællesskabet af indførsler og leverancer af råolie betyder, at Kommissionen får oplyst medlemsstaternes månedlige udgifter til forskellige typer råolie, både hvad angår indførsel fra tredjelande og leverancer fra andre medlemsstater, men gør det ikke muligt for Kommissionen at fastslå de samlede udgifter til råolie i Fællesskabet;

(4) det er derfor ønskeligt, at der indføres en procedure for information og konsultation om udgifterne til råolie og om forbrugerpriserne på olieprodukter;

(5) en sådan procedure forudsætter, at der regelmæssigt indhentes oplysninger fra medlemsstaterne om deres udgifter til råolie og om forbrugerpriserne på olieprodukter i en samlet opstilling;

(6) i overensstemmelse med gældende praksis bør medlemsstaterne fortsat meddele Kommissionen, hvad forbrugerpriserne på olieprodukter er hver mandag, som de hidtil har gjort frivilligt; medlemsstaterne kan fastholde deres nuværende ordning eller vælge nye procedurer for indsamling af oplysningerne;

(7) oplysningerne skal tjene til at sammenligne udviklingen i olieudgifterne og oliepriserne i Fællesskabet;

(8) afgifterne på olieprodukter er en del af salgsprisen, så af hensyn til gennemsigtigheden af priserne på sådanne produkter og for at kunne sammenligne priserne i Fællesskabet er det nødvendigt, af forbrugerpriserne på olieprodukter angives både eksklusive og inklusive skatter og afgifter;

(9) de indhentede oplysninger og resultaterne af Kommissionens analyse bør offentliggøres på fællesskabsplan for at sikre markedets gennemsigtighed og bør gøres til genstand for konsultation mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

(10) konstaterer Kommissionen uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser i de tal, der bliver meddelt den, bør den kunne få adgang til yderligere oplysninger fra de pågældende medlemsstater;

(11) de konkrete ordninger for meddelelserne må defineres nærmere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.1999
Anvendelsesdato i EU
12.05.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 17.5.2001, p. 91-94
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999D0280
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro