Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 1998 om endring av direktiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter

European Parliament and Council Directive 98/48/EC of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Hensikten med direktivet er å etablere en prosedyre på fellesskapsnivå for utveksling av informasjon om nasjonale utkast til regler og forskrifter for tjenester som tilbys som ledd i "informasjonssamfunnet". Direktivet utvider anvendelsesområdet for direktiv 83/189/EØF, som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 6 s. 478), til også å omfatte ovennevnte tjenester. Direktiv 83/189/EØF m/endringer er konsolidert i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF (innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/99 av 5. november 1999). Det gjelder i dag bare utkast til tekniske forskrifter og standarder i forbindelse med produkter.

Merknader
Direktivet vil sikre åpenhet om nasjonale tiltak knyttet til tjenester i informasjonssamfunnet. Tjenestebegrepet er ikke klart definert eller avgrenset, og betyr at alle typer tjenester og tjenestetilbud som benytter elektronisk kommunikasjon faller inn under ordningen, også tjenester som produseres av det offentlige iht. nasjonal særlovgivning.

Direktivet krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for tekniske handelshindringer, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.07.1998
Gjennomføringsfrist i EU
05.08.1999
Anvendelsesdato i EU
05.08.1999
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 15.11.2001, p. 246-254
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.02.2001
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0048
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro