IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/547 av 29. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til prosedyrer for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske helsesertifikater, offisielle sertifikater, kombinerte helsesertifikater / offisielle sertifikater samt handelsdokumenter, bruk av elektroniske signaturer og driften av TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/547 of 29 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1715 as regards procedures for the establishment and use of ADIS and EUROPHYT, the issuance of electronic animal health certificates, official certificates, animal health/official certificates and commercial documents, the use of electronic signatures, and the functioning of TRACES, and repealing Decision 97/152/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1715 for å gjøre klart for å knytte ADIS (dyresykdommer) og EUROPHYT (plantehelse) til IMSOC-plattformen. Endringen tar for seg rutiner for hvordan ADIS- og EUROPHYT meldinger skal sendes og behandles. Videre justeres IMSOC-regelverket for å utdype forståelsen av forskjellige begreper i regelverket, eksempelvis risiko. Regelverket åpnes videre for større bruk av elektroniske sertifikater og andre dokumenter som følger forsendelsene og innførselsdokument (CHED).

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/1715, stiller krav til IMSOC plattformen, hvordan den skal fungere og hvilke systemer som denne plattformen skal inneholde. Plattformen dekker de eksisterende systemene TRACES (importmeldesystem), iRASFF (RASFF og AAC). IMSOC skal sikre at brukerne har disse systemene på ett sted, som igjen skal bidra til bedre samhandling og bedre flyt av forsendelser med produkter og dyr. Foreløpig har TRACES-NT og iRASFF ligget inne i IMSOC og nå skal systemene for ADIS (dyresykdommer) og EUROPHYT (plantehelse) inn.

Delen om ADIS har ventet på ikrafttredelsen av ny dyrehelseforordning, forordning (EU) 2016/429, som trådte i kraft i EU 21. april 2021. Endringsrettsakten justerer noen regelverkshenvisninger til forordning (EU) 2020/2002, som er rettsakt om rapportering av listeførte dyresykdommer. Videre gis det regler for beredskapsordninger for hvis ADIS-systemet er nede, og at ADIS-meldingene i systemet skal lagres i maksimum 10 år. Videre oppdateres rettsakten for å sikre at det er kobling mellom ADIS og TRACES, som bidrar til at nødvendig informasjon kan deles mellom disse systemene i IMSOC.

For EUROPHYT-systemet legger Kommisjonen opp til at dette systemet skal knyttes til TRACES-systemet og at alle varsler skal gå via TRACES.

Det gjøres også en endring av art. 39, og nye art. 39a og 39b innføres, for å ta høyde for den kommende ordningen med bruk av elektroniske sertifikater i forbindelse med import til EU/EØS. Disse berører import, transport mellom EU/EØS-stater og planter og planteprodukter. Videre endres de mer utdypende regler om bruken av elektronisk innførselsdokument (CHED) i art. 41 for å ta høyde for endringene som er gjort.

Endringsrettsakten justerer videre ordlyden i forordning (EU) 2019/1715, der begrepet "food fraud" (matsvindel) endres til "fraud" (svindel) for å bruke samme begrep som kontrollforordningen (2017/625) og gjøre forståelsen enhetlig. Dette medfører endringer av art. 12, 13, 21, 23, 24, 25 og 28. Innholdet i bestemmelsen er fortsatt den samme, med den endringen at virkeområdet er klargjort at dekker flere typer svindel enn matsvindel.

Samtidig oppheves vedtak 97/152/EF, ettersom informasjonen nå går frem av innførselsdokumentet (CHED) som ligger som vedlegg til forordning (EU) 2019/1715.

Hoveddelen av endringene vil tre i kraft i EU 21. april 2021.

Endringen til 2019/1715 art. 30 og opphevelsen av art. 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) trer i kraft i EU først 1. desember 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføringen av ADIS vil kreve noe administrasjon for å betjene og følge opp systemet og dets meldinger.

Planteområdet er utenfor EØS-avtalen, men meldinger med varsler rettet mot Norge i EUROPHYT vil kunne gå gjennom systemet for at Norge skal følge opp hendelsen. Dette forutsetter at Norge får tilgang til dette systemet og at dette ikke medføre noen videre forpliktelser for Norge i forhold til EUs planteregelverk.

Rettsakten vurderes ellers ikke til å medføre noen andre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/1715 i forhold til innføringen av ADIS og EUROPHYT i IMSOC fremstår som fornuftige og var varslet ved gjennomføringen av forordningen (EU) 2019/1715 i 2019/2020, dette vil samle de viktigste systemene innenfor samme plattform og gjøre datadeling enklere i forhold til kontrollfunksjonen.­­­­­­­­­­

Mattilsynet har i dag en begrenset tilgang til EUROPHYT-systemet i dag, der vi har tilgang som en tredjestat til EUROPHYT og TRACES (når det gjelder plantehelse). Dette følger av forordning (EU) 2019/1715 art. 9. Se også vedlegg til dette notatet.

Ved gjennomføring av den nye kontrollforordningen (OCR - forordning (EU) 2017/625) ble det gitt en tilpasningstekst for plantehelseområdet, uten at det ble gitt en særskilt tilpasning akkurat for EUROPHYT: "The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations: (a) The provisions of the Regulation shall not apply to the field of plant health in the EFTA States". Det vurderes at det ikke er behov for en tilpasningstekst for å avklare dette, ved at denne begrensningen går frem av EØS-avtalen og er forstått av KOM i dag.

Vi vurderer at vi vil fortsatt ha tilgang til EURPHYT på dette grunnlag etter overføringen av systemet til IMSOC-plattformen og at dette ikke vil på noe måte utvide EØS-avtalen på plantehelse-området. Dagens tilgang for Mattilsynet er kun knyttet til meldesystemet og medfører ikke noen rapporteringsplikt. Her har man kun tilgang til informasjon om planter som det er knyttet risiko ved og at vi kan melde tilbake at vi har fulgt opp.

Endringene ellers er enkle justeringer for å knytte IMSOC-regelverket nærmere til kontrollforordningen (OCR) og unngå misforståelser, samt klargjøre regelverket for bruken av elektroniske sertifikater og innførselsdokumenter (CHED).

Ved at en rekke av endringene til 2019/1715 er knyttet til den nye dyrehelseforordningen er det naturlig at gjennomføringen i norsk rett av denne endringsrettsakten venter til den nye dyrehelseforordningen gjennomføres i norsk rett høsten 2021.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, med presiseringen angående EUROPHYT.

Status
Rettsakten er vedtatt av kommisjonen 29. mars 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 30. mars. Rettsakten trer i kraft 21. april 2021, med unntak av endringen til 2019/1715 art. 30 og opphevelsen av art. 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) som trer i kraft i EU først 1. desember 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2021
Anvendes fra i Norge
01.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0547
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro