IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til fremgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske dyrehelsesertifikater, offisielle sertifikater, dyrehelse/offisielle sertifikater og kommersielle dokumenter, bruk av elektroniske signaturer og funksjonsmåten til TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2019/1715 as regards procedures for the establishment and use of ADIS and EUROPHYT, the issuance of electronic animal health certificates, official certificates, animal health/official certificates and commercial documents, the use of electronic signatures, and the functioning of TRACES, and repealing Decision 97/152/EC

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 19.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 22.12.2020)

Fødevaresikkerhed: ændrede bestemmelser om informationsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC)

Om dette initiativ

IMSOC består af flere EU-informationssystemer (iRASFF, ADIS, EUROPHYT og Traces). De giver EU-landene mulighed for at udveksle informationer om offentlig kontrol af fødevarer, dyr og planter for at forhindre fødevaresvig.

Formålet med dette initiativ er at præcisere de eksisterende procedurer for, hvordan IMSOC fungerer.

Det vil fokusere på følgende systemer:

• ADIS (advarsler om dyresygdomme)

• EUROPHYT (advarsler om plantesygdomme)

• Traces (certificering).

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 22 december 2020 - 19 januar 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)7863484

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet