Importrestriksjoner for hest og sæd fra hestefamilen fra Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/267/EU av 3. mai 2011 som endrer vedtak 2004/211/EF hva angår opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra det tillates import til Den europeiske union av levende dyr av hestefamilien, samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision 2011/267/EU of 3 May 2011 amending Decision 2004/211/EC as regards the entry for South Africa in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Sør-Afrika i mars i år meldte om utbrudd av afrikansk hestepest på grensen til en frisone i Cape Town. Import av levende dyr av hestefamilien samt av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien har inntil nå vært tillatt fra denne frisonen til EØS-området. Utbruddet av hestepest har vært omfattende. Situasjonen vil kunne utgjøre en alvorlig dyrehelsemessig risiko for dyr av hestefamilien i EØS-området, og frisonen i Sør-Afrika bør derfor fjernes fra listen over områder hvorfra det tillates import. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Sør-Afrika ikke lenger er tillatt. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 4. mai 2011 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2011
Anvendes fra i Norge
06.05.2011