Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 495/2013 av 29. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 of 29 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN - I (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.7.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Forordning (EU) nr. 996/2012 stiller krav om at alle omfattede forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal alle forsendelser være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, med en kontrollfrekvens på 5 prosent for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137).

Videre krever forordning (EU) nr. 996/2012 at produkter fra bestemte områder skal følges at et helsesertifikat, jf. artikkel 5 (3). Videre er det i vedlegg IV listet opp en rekke produkter som skal følges av en analyserapport ved eksport fra Japan til EØS-området. Det er denne listen som nå blir endret.

På grunn av funn av radioaktivitet i sopp fra områdene Nagano, Niigata og Aomori er disse områdene tatt inn oversikten over hvilke områder som sopp skal eksporteres fra skal følges av en analyserapport som bekrefter at produktene er innenfor grenseverdiene som er satt for radioaktivitet i disse produktene, jf. vedlegg IV pkt. c. Artikkel 5 (3) har også blitt oppdatert i forhold til denne endringen.

Videre har fem produkter blitt tatt ut av vedlegg IV pkt. d, som regulerer hvilke produkter fra områdene Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Iwate som skal følges av en analyserapport. Produktene dette gjelder er ildkvede (chaenomeles), pawpaw (asimina triloba), pærer, taroer (colocasia esculenta) og yacon (smallanthus sonchifolius).

Det er også tatt inn fire nye produkter i vedlegg IV pkt. d. Disse er fersk kjøtt av storfe, bokhvete, lotusrot og kudzubønner. Produktene skal nå følges av en analyserapport ved eksport til EØS-området.

Den siste endringen er at produktgruppen med fisk og fiskeprodukter fra områdene Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Iwate, som er nevnt i vedlegg IV pkt. d har blitt utvidet med flere tollposisjoner for å sikre at man fanger opp alle berørte produkter. I tillegg har kommisjonen unntatt kamskjell, som faller inn under en rekke av posisjonene, fra kravet om analyserapport.

I tillegg endres vedlegg I som inneholder helseerklæring som skal følge forsendelsene for å ta høyde for endringene i forordning (EU) nr. 996/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og gjennomført i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Innføringen og fjerningen av noen produkter i listen i vedlegg IV, som skal følges av en analyserapport, vil i sum ikke medføre endring i kostnadene for næringen. Det samme gjelder for utvidelsen av hvilke områder som er omfattet av vedlegg IV pkt. c. For Mattilsynets del vil nye områder medføre en økt aktivitet med tanke på dokumentkontroll på forsendelser som omfattes av dette regelverket.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. mai 2013, med ikrafttredelse 3. juni 2013.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som en endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 18.4.2013, engelsk utgave)

Food safety: Commission reviews measures on imports from Japan
A Commission measure to revise rules on imports of food and feed originating from Japan following the Fukushima nuclear accident was today endorsed by experts meeting in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCoFCAH). At the last major review of the measures in October 2012, the second growing season after the nuclear accident was still underway and so for several crops, including rice, not all data was available. Therefore, it was foreseen to carry out an intermediate review in March 2013.

Under the measure, existing restrictions for food and feed imports coming from the prefecture Fukushima are maintained whereas control measures have been slightly modified for the other 9 prefectures located in the restricted zone (Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba and Kanagawa). For these prefectures the main changes are the delisting of products for which pre-testing is required before export to the EU including pears, pome fruit and scallops as well as adding to the list buckwheat, lotus root and beef The pre-testing of mushrooms from Nagano, Aomori and Niigata is now also required. Based on the 2013 growing season monitoring results, it is foreseen to carry out the next review of these measures shortly before 31 March 2014. EU's imports of feed and food from Japan amount to a total of approximately €216 million, which represents around 0.4% in value and less than 0.1% in volume of all its food/feed imports. For the Japanese economy, food and feed export to the EU represents only 0.3% of all exports from Japan to the EU.

The measures will be published in the second half of May 2013 following the adoption of the proposal by the Commission and are foreseen to enter into force on 1 June 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2013
Anvendelsesdato i EU
02.06.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.06.2013
Anvendes fra i Norge
03.06.2013