Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/6 av 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og opphever gjennomføringsforordning (EU) nr. 322/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 322/2014, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan, med en større justering av hvilke produkter som er omfattet av regelverket.

Opprinnelig rettet rettsakten (322/2014) seg mot alle næringsmidler og fôrvarer som eksporteres fra Japan, med unntak for produkter som forlot Japan før ulykken, visse alkoholholdige drikker og personlige forsendelser. Alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer som er omfattet skulle følges av en erklæring som bekrefter fraværet av radioaktiv cesium 134 og 137. Videre skulle alle forsendelser gjennom en dokumentkontroll, samt en identitets- og fysisk kontroll etter gitte frekvenser. Forsendelser fra berørte områder i Japan, som inneholdt angitte produkter, følges av en analyserapport som bekreft fraværet av radioaktiv cesium. Disse produktene var listet opp i rettsaktens vedlegg IV.

Kommisjonen har nå besluttet å forenkle kontrollsystemet og redusere antall produkter som skal gjennom kontroll ved import til EU/EØS.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har fått mer informasjon om situasjon gjennom prøver som er tatt av avlingene etter tredje vekstsesong etter ulykken, og ser at man nå kan myke opp regelverket på grunn av redusert fare for radioaktivitet i produkter fra Japan.

Hovedendringene som er gjort til rettsakten er som følger:
- kontrollreglene gjelder kun for bestemte produkter: sopp, fisk og fiskeprodukter, ris, soyabønner, japanpestrot (fuki) (petasites japonica), spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), einstape (pteridium aquilinum), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides), japansk blomsterbreine (osmunda japonica), strutseving (matteuccia struthioptheris), kakiplomme (diospyros sp.)
- alle de nevnte produktene skal gjennom en dokumentkontroll. Videre skal de gjennom en stikkprøvekontroll, uten angitt frekvens, ved import til EU/EØS. I vedlegg II (tidligere vedlegg IV) listes det opp hvilke produkter fra angitte områder som skal gå gjennom en kontroll i Japan før eksport og følges av et analyseresultat som bekrefter fraværet av radioaktivitet
- ellers er de andre reglene om hvilke grensekontrollstasjoner som skal benyttes, varsling om forsendelser, gjennomføring av kontrollen, kostnader, frigivelse av forsendelsen og tiltak ved funn uendret
- nivåene for radioaktivitet i produktene er heller ikke endret
- kravet om rapportering er tatt ut av regelverket
- områdene Aomori og Saitama tas ut av opplistingen av berørte områder i vedlegg II
- i vedlegg II bokstav a (Fukushima) er produkter som det ikke er funnet radioaktivitet i de to siste årene (2013 og 2014) fjernet. I dagens regelverk er kravet at alle produkter fra dette området skal gjennom en forhåndskontroll, dette er nå endret til å gjelde et begrenset omfang av produkter
- i vedlegg II bokstav b (Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba og Iwate) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll: sopp, fisk og fiskeprodukter, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), einstape (pteridium aquilinum), japansk blomsterbreine (osmunda japonica), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides) og strutseving (matteuccia struthioptheris), på grunn av funn av radioaktivitet
- i vedlegg II bokstav c (Akita, Yamagata og Nagano) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll: sopp, spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), japansk blomsterbreine (osmunda japonica) og koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides) på grunn av funn av radioaktivitet
- i vedlegg II bokstav d (Yamanashi, Shizuoka og Niigata) skal følgende produkter være gjenstand for kontroll: sopp og koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides), på grunn av funn av radioaktivitet
- i vedlegg II bokstav e skal fortsatt produkter som inneholder mer enn 50 % av nevnte produkter (bokstavene a-d) også være gjenstand for kontroll
- det er videre gjennomført en opprydding i regelverket for å fjerne unødvendige bestemmelser. Eks. art. 1 om virkeområdet, der punktene om produkter som har forlatt Japan før 28. mars 2011 og alkoholholdige drikker ikke lenger behøves.

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktiv cesium 134 og 137 i produktene er uendret.

Rettsakten skal vurderes av kommisjonen innen utløp av juni 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Oppmykningen av regelverket i forhold til hvilke produkter som skal være gjenstand for kontroll, og kontrollordningen i sin helhet, vil medføre en besparelse for Mattilsynet i tidsbruk på grunn av mindre administrasjon av kontrollen og færre kontroller. For næringen vil reduksjonen av omfanget av kontrollen (færre produkter og en mindre kontrollordning) gi reduserte kostnader i forbindelse med kontroll og forhåndsanalyse. Endringen vil også gjøre det lettere å importere produkter fra Japan.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringene til Japan-regelverket som fornuftig og støtter disse. Endringene til vedlegg II vurderes som fornuftig sett i forhold til at det ikke er funnet radioaktivitet i de produktene som er tatt ut av oversikten. Der samme gjelder for forenklingen av kontrollsystemet som kommisjonen nå har lagt opp til, der kun de produktene som er listet opp i vedlegg II er de som skal kontrolleres. Fjerningen av to berørte områder fra oversikten er også fornuftig ettersom det ikke er funnet noen radioaktivitet i produkter fra disse områdene de siste årene.

Endringene vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 5. januar 2016, med ikrafttredelse 9. januar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.01.2016
Anvendes fra i Norge
14.01.2016