Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1351 av 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transitt gjennom Unionen av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer med opprinnelse i Republikken Serbia etter forekomst av afrikansk svinepest i dette landet, og om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/426/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1351 of 19 August 2019 setting up special conditions in respect of imports into and transit through the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines derived from porcine animals originating in the Republic of Serbia following the occurrence of African swine fever in that country and amending Implementing Decision 2013/426/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med nylig utbrudd i Serbia og endrer beslutning 2013/426/EU.

Kommisjonens beslutning 2013/426/EU stiller bl.a krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy brukt til dyretransport. Vedtaket har en tredjelandsliste over hvilke land disse kravene stilles til og dagens liste omfatter Hviterussland, Russland, Ukraina og Moldova. Denne listen utvides til også å gjelde Serbia. Rettsakten endrer forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Serbia tilføyes på listen over tredjestater hvor afrikansk svinepest er bekreftet. Dette i forskriftens vedlegg 1.

I tillegg gir rettsakten bestemmelser om strengere behandlingskrav til produkter fra domestisert svin og villsvin fra Serbia med henvisning til behandlingsmetoder angitt i vedlegg II del 4 av beslutning 2007/777/EF. Produktene skal nå behandles etter metode «C» eller «B», sammenliknet med tidligere krav om behandling etter metode “D”. Rettsakten angir også at helsesertifikat gitt i vedlegg III av beslutning 2007/777/EF skal benyttes ved import av disse produktene fra Serbia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved endring av vedlegg ll til forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av kjøtt mv. fra tredjeland og i forskrift om 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest. Endringen gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2019
Anvendelsesdato i EU
20.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2019
Anvendes fra i Norge
09.09.2019