Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/635/EF av 22. juli 2008 om import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit til Fellesskapet når det gjelder lister over tredjestater og over sædstasjoner og embryoninnsamlingsgrupper og sertifiseringskrav

Commission Decision 2008/635/EC of 22 July 2008 on imports of semen, ova and embryos of the ovine and caprine species into the Community as regards lists of third countries and of semen collection centres and embryo collection teams, and certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) publisert 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter hvilke tredjestater, sædstasjoner og embryoinnsamlingsgrupper EØS-statene skal tillate import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit fra. Rettsakten fastsetter i tillegg de dyrehelsemessige betingelsene for importen, inkl. modeller for helsesertifikat som skal følge med forsendelsene. Ved fastsettelse av rettsakten er det tatt hensyn til prinsippet om at betingelsene for import fra tredjestater skal være minst like strenge som de som gjelder ved handel innenfor EØS (direktiv 92/65/EØF). Videre er det tatt hensyn til reglene for import av avls- og produksjonsdyr (direktiv 91/68/EØF og vedtak 79/542/EF) og særskilte regler som er fastsatt for å forhindre spredning av TSE (forordning (EF) nr. 999/2001). Det er også tatt hensyn til særskilte dyrehelsemessige forhold i de aktuelle tredjestatene og avtaler som er inngått mellom EU og enkelte av tredjestatene vedrørende dyrehelsesertifisering.

Rettsakten erstatter vedtak 94/63/EF mht. til liste over tredjestater hvorfra EØS-statene skal tillate import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i "forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mens vedtak 94/63/EF bare henviste til listen over tredjestater som det et tillatt å importere levende småfe fra, fastsetter denne rettsakten separate tredjestatslister for både sæd og embryo. Reglene blir dermed mer informative. Reglene blir også mer fleksible ettersom de nye listene vil kunne endres uavhengig både av hverandre og listen for levende dyr. F.eks. hvis det i en tredjestat skulle bryte ut sjukdom som det er høy risiko for å overføre med levende dyr men neglisjerbar risiko for å overføre med sæd/embryo, vil en kunne stoppe importen av levende dyr ved å ta landet vekk fra "levendedyrlisten", men opprettholde import av sæd og embryo ved å beholde landet på "sæd- og embryolistene". Tredjestatene som er oppført på listen, er stort sett de samme som det til nå har vært tillatt å importere fra. Nytt er at det åpnes for import fra USA.

Rettsakten medfører i prinsippet ingen endring mht. hvilke sædstasjoner og embryoinnsamlingsgrupper en vil kunne importere fra. Det er fortsatt snakk om stasjoner og grupper som er godkjent på grunnlag av at de oppfyller de samme godkjenningsvilkår som gjelder ved handel med sæd og embryo innenfor EØS. Nytt er imidlertid at rettsakten etablerer lister over de godkjente stasjonene og gruppene. Dermed blir det enklere for både importører og tilsynsmyndigheter å finne ut hvilke stasjoner og grupper det er tillatt å importere fra. Foreløpig er ingen stasjoner eller grupper oppført på listene. Import vil derfor måtte avventes inntil videre.

Rettsakten klargjør hvilke dyrehelsemessige betingelser som stilles for import. Mens en tidligere har måttet konferere flere rettsakter og avtaler for å finne ut hvilke betingelser som gjelder, gir denne rettsakten en helhetlig oversikt. Regelverket blir dermed mer informativt og gir mindre rom for ulike tolkninger.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 1. september d.å.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. oktober 2008 nr. 1082 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Forskriften ble fastsatt uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
02.10.2008