Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 1287/2014 of 28 November 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten endrer artikkel 4 (1) i forordning (EF) nr. 1235/2008, og forlenger tidsfristen med ett år for søknad til kommisjonen om anerkjenning av kontrollorgan som kan føre samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier ("compliance-prinsippet"). Rettsakten endrer videre vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Kommisjonen vurderer nødvendige endringer i vedleggene ut fra blant annet årlige rapporter fra anerkjente tredjeland og kontrollorgan. De årlige rapportene skal innsendes innen gjeldende tidsfrist og inkludere informasjon over aktiviteter som kontrollorganet har gjennomført, resultater, observerte avvik og gjennomføring av nødvendige korrigerende tiltak. Rettsakten gjennomfører desertifisering av enkelte kontrollorgan og produktkategorier, siden tidsfrister ikke er overholdt eller oppfølging av kontrolltiltak ikke er tilfredsstillende. Videre er det generell oppdatering i forhold til spesifikke opplysninger knyttet til kontrollorgan, som adresser og endringer av aktivitet ved blant annet sammenslåing av kontrollorgan.

Endring i artikkel 4 (1):

Tidsfristen for kontrollorgan å sende søknad til kommisjonen om anerkjenning for samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier, er utsatt fra 31. oktober 2014 til 31. oktober 2015.

Endringer i vedlegg III:

• Endringer knyttet til Israel, som omfatter endring i produksjonsstandarden og endring i et anerkjent kontrollorgan.
• Endringer knyttet til Tunisia, som omfatter endringer i anerkjente kontrollorgan.

Endringer i vedlegg IV:

• Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene er inkludert i vedlegg IV.
• Enkelte kontrollorgan er tatt ut av vedlegget med bakgrunn i at oppfølgingen av bestemmelsene i regelverket ikke har vært tilfredsstillende.
• Korrigering i kodenummer, adresse og aktivitet for enkelte kontrollorgan.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. xxx/2014 vurderes til ikke å medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Mattilsynet ser i tillegg at det er nødvendig med utsatt tidsfrist for søknad om samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier. Rettsakten begrunner dette i at detaljerte bestemmelser i forbindelse med import av samsvarende produkter er til vurdering. Dette omfatter vurdering av relatert veiledning, modeller, spørsmål/svar og nødvendig ferdigutvikling av elektronisk informasjonssystem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget har funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2014
Anvendelsesdato i EU
24.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro