Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/557 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF som angår opplysningene om Kina i listen over tredjeland og dele av tredjeland, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2015/557 of 31 March 2015 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.05.2015)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med hestearrangementet Global Champions Tour den 8.-10. mai 2015 regi av Det Internasjonale Rideforbundet (FEI) i Kina, har kinesiske myndigheten anmodet om anerkjennelse av en hestesykdomsfri sone i storbyområdet Shanghai. Det skal være direkte adgang til sonen fra den internasjonale flyplassen. Den samme sonen har blitt anerkjent i forbindelse med et tilsvarende arrangement i 2014, på bakgrunn av de garantier gitt av myndighetene.

Endringen medfører en endring av vedlegg I av beslutning 2004/211/EU som listefører land og regioner hvor det er tillatt å innføre hester fra. I kolonne 15 av vedlegget justeres datoen for region CN-2, slik at sonen får en gyldighetsperiode fra 25. april til 25. mai 2015. Hensikten er å sikre at registrerte hester som har fått midlertidig utførsel for deltagelse på hestearrangementet Global Champions Tour den 8.-10. mai 2015​ kan tilbakeføres til opprinnelseslandet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen medfører endring av vedlegg A til forskrift om handel med hestedyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt den 5. mars 2015 og publisert på OJ den 8. april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2015
Anvendelsesdato i EU
25.04.2015
Opphører å gjelde
26.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.04.2015
Anvendes fra i Norge
13.04.2015