Import av honning fra Brasil

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Decision 2008/222/EC of 13 March 2008 amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2004/432/EF om fra hvilke tredjestater det er tillatt å importere honning fra. Vedtak 2004/432/EF er gitt av Kommisjonen med hjemmel i direktiv 96/23/EF.

Brasil har nå forelagt for Kommisjonen overvåkningsplaner for restmengder i honning. Brasil kan derfor igjen føres opp på denne listen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten medfører ikke behov for notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2008
Anvendelsesdato i EU
03.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet