Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland og krav til utstedelse av veterinærsertifikater

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om etablering av lister over tredjeland, tredjelandsområder og deler av slike som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater

Commission Regulation (EU) No 206/2010 of 12 March 2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder dyrehelsemessige krav for eksport av visse dyreslag og kjøtt til medlemsstater og lister over godkjente tredjestater og områder i tredjestater. Den omhandler storfe, småfe og svin, villsvin, andre klauvdyr, camelider, elefanter og ferskt kjøtt fra disse. Levende bier og humler er også inkludert, det samme er hestekjøtt , men ikke levende hest. Levende fjørfe og fjørfekjøtt og fisk og fiskeprodukter, er ikke del av forordningen.

Kravene til import, både når det gjelder dyrehelse og human helse, fremgår av det enkelte helsesertifikatet som ligger i forordningens vedlegg, ikke av artiklene i forordningen. Likeledes fremgår eventuelle særskilte importkrav og tilleggsgarantier kun i helsesertifikatene.

Form 1 bør sendes ettersom rettsakten er en forordning.

Merknader
Rettsakten ble primært initiert av kommisjonens juridiske enhet (Legal Services) og dreier seg om en opprydding i regelverket. Innholdet er svært likt det som allerede sto i direktiv 79/542/EØF, men det er bare stokket litt om og teksten er gjort klarere.

Vedtaket er gjennomført i norsk rett i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. I tillegg ble det gjort en del endring av denne forskriften og en rekke andre dyrehelseforskrifter ved endringsforskriften 25. oktober 2010 nr. 1374 om endring i forskrifter om innførsel og utførsel av enkelte dyreslag. De andre forskriftene som ble endret var:

Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe

Forskrift 14. mars 2003 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Forskrift 25. mars 2003 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin

Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler

Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, bearbeidede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

Forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalske opprinnelse mv. fra tredjeland

Samtidig ble forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater opphevet.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Endringen hadde ikke administrative eller økonomiske konsekvenser ut over forskriftsendringen.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 12. mars 2010, med ikrafttredelse 9. april 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.07.2010
Anvendes fra i Norge
23.07.2010