Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 810/2010 av 15. september 2010 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 om etablering av lister over tredjeland, tredjelandsområder og deler av slike som er godkjent med hensyn til innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater

Commission Regulation (EU) No 810/2010 of 15 September 2010 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, samt at det er nødvendig å forlenge overgangsordninger som følger av denne forordningen. Videre er det gjort enkelte oppdateringer i to av dyrehelsesertifikatene i vedleggene til forordning (EU) nr. 206/2010. Bakgrunnen for forlengelse av overgangsordningene er at det forelå feil i standardsertifikatene i vedleggene til den offisielle utgaven av forordning (EU) nr. 206/2010, noe som ble rettet opp i et korrigendum publisert den 11. juni 2010. Forordning (EU) nr. 810/2010 endrer tredjelandslistene slik at import av utbenet og modnet kjøtt fra viltlevende hjort nå kan tillates fra et område i Argentina som anses som fritt for munn-og-klauvsyke. Videre føres det opp at Namibia nå fyller visse supplerende garantier vedrørende identifikasjon og sporbarhet ved innsamlingssentraler for dyr. Til sist suspenderes Hawaii fra tredjelandslisten for import av levende bier, ettersom det er gjort funn av liten kubebille i deler av Hawaii.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift XX. september 2010 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Vi må søke departementet om unntak for høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.09.2010
Anvendelsesdato i EU
19.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.10.2010
Anvendes fra i Norge
25.10.2010