Identifikasjon og registrering av griser

Tittel

Rådsdirektiv 2008/71/EF av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisering)

Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs (Codified version)

Siste nytt

Norske forskrifter kunngjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter minimumskrav til identifikasjon og registrering av svin. Rettsakten omfatter krav om at EØS-statenes myndigheter skal ha et sentralt register over driftsenheter med svin på sitt område. Rettsakten omfatter i tillegg bestemmelser om føring av register over svin på den enkelte driftsenhet, dokumentasjon i forbindelse med handel med svin og om merking av svin. Rettsakten opphever direktiv 92/102/EF m/endringer, som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.1. nr. 7. Rettsakten er nærmest identisk med det opphevede direktivet. I motsetning til det opphevede direktivet, omfatter rettsakten likevel ikke krav om at øremerker til svin skal godkjennes av myndighetene eller funksjonelle krav til øremerkene.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten medfører ikke andre forpliktelser for Norge enn det som allerede følger av EØS-avtalen. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 28. august 2008.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2008
Anvendelsesdato i EU
28.08.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 95-100
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.05.2011
Anvendes fra i Norge
01.06.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0071
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro