Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 av 6. november 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EC) No 1662/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag og innhold
Forordningen er en endringsforordning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 (H2) som er en rettsakt i "hygienepakken". Hygienepakken består av blant annet av forordningene (EF) nr. 852/2005 (H1), H2 og nr. 854/2004 (H3) og er horisontale rettsakter på området folkehelse. Denne forordningen må sees i sammenheng med de andre forordningene i hygienepakken.

Forordningens vedlegg I og II gjør endringer til vedlegg II og vedlegg III i H2:
Identifikasjonsmerke: H2 vedlegg II i avsnitt I del A nr. 2, erstattes av en ny tekst som spesifiserer at produktet må påføres et nytt identifikasjonsmerke dersom det tidligere merke fjernes.

Slaktehygiene: I H2 vedlegg III avsnitt I kapittel IV punkt 8, gjøres endringer som utvider unntakene for hva som ikke er nødvendig å flå (muler og lepper på storfe). Videre kreves det i punkt 16 a) at mandlene skal tas ut etter undersøkelse post-mortem. Kravet er nå utvidet til også å gjelde svin.
Fiskerivarer - fiskeolje: Forordningens fortale punkt 4) presiserer at fiskeolje inngår i regelverkets definisjon av ”fiskerivare” og at det bør stilles nærmere krav til fiskeolje. I H2 vedlegg III, avsnitt VIII, kapittel III del E tilføyes krav til fiskeolje til konsum. Det er krav om at råstoffet må komme fra fiskerivare som er egnet til konsum, videre at råstoffet kommer fra godkjent virksomhet, herunder fartøy, og at råstoffet transporteres og lagres under hygieniske forhold fram til foredling. Produksjon av fiskeolje til konsum forutsetter videre at alle ledd i foredling og bearbeidelse tilfredsstiller krav som stilles til produksjon av næringsmidler.

Overgangordninger for fiskeoljevirksomheter i tredjeland omfattes av forordning (EF) nr. 1666/2006, (se denne). Frist for disse virksomheter i tredjeland er fram til 31. oktober 2007 for å tilpasse seg de nye kravene.

Råmelk og melkeprodukter basert på råmelk: Hele H2 vedlegg III avsnitt IX endres for å omfatte råmelk og produkter basert på råmelk. Definisjonen av "rå melk" i forordningen har til nå ikke omfattet "råmelk" og produkter basert på råmelk. Hele avsnittet om melk og melkeprodukter endres derfor gjennomgående for å omfatte dette. ("Råmelk" er melk av ku som nylig har kalvet, engelsk og latin: ”colostrum”).

Kollagen: I H2 vedlegg III avsnitt XV kapittel III punkt 1 lempes det på kravene rundt kollagenproduksjon for råstoff av ikke-drøvtyggere i tråd med en EFSA anbefaling av 26. januar 2005.

Merknader
Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforskrift for H2. Forordningen vil gi skjerpede krav til virksomheter, spesielt eldre, i hele produksjonskjeden fra råstoff, restråstoff, fiskeolje og raffinerte produkter. Ikke bare produktet, men også til det bygningsmessige, prosessutstyr, lagringssystem og logistikk. Disse skjerpede krav vil også gjelde virksomheter i tredjeland som eksporterer til EØS-området. Når det gjelder fiskeolje, vil forordningen gi skjerpede krav til fiskeolje som næringsmiddel og atskillelse fra fiskeolje til fôr, kunne innebære kostnader for virksomhetene. Videre vil Mattilsynets tilsyn måtte økes for å sikre etterlevelse at de nye kravene. Mattilsynet diskuterte utkastet til rettsakten med fiskeoljenæringen som representert av Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) under arbeidet i EU. FHL hadde ingen innvendinger mot kravene til fiskeolje i rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2006
Anvendelsesdato i EU
25.11.2006
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1196-1205
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro