Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/843 av 30. mai 2018 om endring av direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om endring av 2009/138/EF og 2013/36/EU

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

Siste nytt

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.11.2022

Hvitvasking av penger (foto: Pixabay)

EØS-komiteen vedtok i 2020 å innlemme EUs femte hvitvaskingsdirektiv i EØS-avtalen. Viktige endringer gjelder blant annet virtuelle valutaer og elektroniske penger, kunsthandel, nasjonale registre om innehavere av bank- og betalingskontoer og samkjøring av registre over landegrensene.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU).

I endringsdirektivet er det blant annet:

• stilt krav om obligatoriske sjekkpunkter som finansinstitusjonene må gjennomføre i forbindelse med pengestrømmer fra land med strategiske mangler i sine nasjonale anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregimer.

• stilt krav om at det etableres et sentralt register over bank- og betalingskonti, eller en form for sentralisert mekanisme for innhenting av informasjon om bank- og betalingskonti.

• stilt krav om at finansielle etterretningsenheter («FIUs») og andre kompetente myndigheter skal ha tilgang til informasjon om eiere av fast eiendom.

• utvidelse av direktivets virkeområde til også å omfatte plattformer som veksler virtuell valuta til offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester av virtuelle valutaer.

• utvidelse avdirektivets virkeområde til å omfatte en rekke aktører innen kunsthandel, uavhengig av om det betales med kontanter over en viss beløpsgrense (som allerede var dekket).

• styrke samarbeidet mellom finansielle etterretningsenheter (Financial Intelligence Units - FIUs).

• gitt lavere beløpsgrenser knyttet til forhåndsbetalte debetkort for å kunne gjøre unntak fra reglene om kundetiltak, og dermed akseptere anonyme betalinger ved bruk av slike kort.

• stilt større åpenhetskrav knyttet til registre over reelle rettighetshavere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En innlemmelse i EØS-avtalen av direktivkravene vil innebære endring i det norske anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket. Disse endringene er i all hovedsak allerede gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget innebærer skjerpede krav til rapporteringspliktige, som vil kunne medføre økt ressursbruk. Samtidig vil de økte rapporteringspliktene kunne bidra til å effektivisere etterretningsarbeidet hos norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivendringen antas å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivendringen ble vedtatt i EU 30. mai 2018, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0843
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro