Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/504/EU av 25. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU med hensyn til skjema for å fremskaffe informasjon om beredskapsplanlegging for alvorlige helsetrusler over landegrensene

Commission Implementing Decision 2014/504/EU of 25 July 2014 implementing Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the template for providing the information on preparedness and response planning in relation to serious cross-border threats to health

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2015)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsrettsakt under beslutning 1082/2013/EU om alvorlige grensekryssende helsetrusler. I følge beslutning 1082/2013/EU artikkel 4 (2 og 3) skal landene innen 7. november 2014 og deretter hvert tredje år gi kommisjonen opplysninger om nasjonal beredskapsplaner. Denne rettsakten fastsetter et skjema som skal brukes av landene for å informere kommisjonen. Skjemaet inneholder 4 deler: opplysninger som meldes til WHO etter Internasjonalt helsereglement (IHR 2005), om beredskapsplaner mellom helsesektor og andre sektorer, beredskapsplaner i virksomheter og om revisjoner av beredskapsplaner.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsaken har ikke rettslige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten er et nødvendig element i systemet for tidlig varsling og koordinert respons for grensekryssende helsetrusler. Hendelser som omfattes av dette beredskapssystemet vil berøre Norge på lik linje med andre land. Opplysningene i spørreskjema vil gi et grunnlag for vurderinger i Helsesikkerhetskomiteen (Health Security Committee) under beslutningen 1082/2013/EU.

Rettsakten skal ikke tas inn i EØS-avtalen da det legges til grunn at den er innenfor rammene av vedtak 1082/2013/EU om helsetrusler over landegrensene.

Status
Rettsakten er behandlet i komitologikomiteen under beslutning 1082/2013/EU hvor Norge er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2014
Anvendelsesdato i EU
18.08.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet