Helsemessige garantier ved transitt av hovdyr

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/57/EU av 3. februar 2010 om helsemessige garantier for transitt av hovdyr som transporteres gjennom områdene som er nevnt i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF

Commission Decision 2010/57/EU of 3 February 2010 laying down health guarantees for the transit of equidae being transported through the territories listed in Annex I to Council Directive 97/78/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 4 i direktiv 91/496/EØF skal medlemsstaterne sørge for, at partier af dyr fra tredjelande underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol på grænsekontrolsteder med det formål at kontrollere deres senere bestemmelsessted, især når der er tale om dyr i transit. Grænsekontrolstederne er omhandlet i bilag II til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet.

(2) Artikel 9, stk. 1, i direktiv 91/496/EØF foreskriver, at medlemsstaterne skal tillade, at dyr fra et tredjeland transporteres til et andet tredjeland eller til samme tredjeland, såfremt visse betingelser er opfyldt. Blandt andet følger det af litra c) i samme stykke, at den i artikel 4 i samme direktiv omhandlede kontrol skal have påvist, at dyrene opfylder kravene i direktiv 91/496/EØF eller — for så vidt angår dyr, der er omfattet af de i bilag A til Rådets direktiv 90/425/EØF anførte direktiver — frembyder sundhedsmæssige garantier, der mindst er de samme som disse krav.

(3) Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande figurerer i bilag A til direktiv 90/425/EØF. I kapitel III i direktiv 90/426/EØF er det fastsat, hvilke sundhedsmæssige garantier der er at betragte som værende ækvivalente for dyr af hestefamilien.

(4) Ved Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste er der fastlagt standardsundhedscertifikater til brug ved midlertidig indførsel af registrerede dyr af hestefamilien i EU under hensyntagen til de varierende dyresundhedsforhold i de forskellige tredjelande. Disse certifikater indeholder de sundhedsmæssige garantier, det er nødvendigt at opfylde ved transport af dyr af hestefamilien fra et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf til et andet tredjeland, et andet tredjelandsområde eller en anden del af det samme tredjeland eller tredjelandsområde. De sundhedsmæssige garantier i de pågældende certifikater bør betragtes som referencebetingelser for transit af dyr af hestefamilien gennem EU.

(5) I henhold til Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, skal medlemsstaterne tillade midlertidig indførsel og import af registrerede heste fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I til samme beslutning. Ved beslutningen opdeles tredjelande desuden i sundhedskategorier alt efter dyresundhedssituationen i de respektive lande. Der bør tages hensyn til de relevante sundhedskategorier ved transit af dyr af hestefamilien gennem EU.

(6) Kommissionens beslutning 2008/907/EF af 3. november 2008 om sundhedsmæssige garantier for transport af hovdyr fra ét tredjeland til et andet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 91/496/EØF foreskriver, at dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland, og som skal sendes til et andet tredjeland, skal komme fra et af de tredjelande, der er anført i bilag I til beslutning 92/260/EØF. Det følger ligeledes af beslutning 2008/907/EF, at de pågældende dyr af hestefamilien skal være ledsaget af et certifikat med titlen »Transportcertifikat for transport af hovdyr fra ét tredjeland til et andet«. Udformningen af dette certifikat tager udgangspunkt i standardsundhedscertifikaterne i beslutning 92/260/EØF.

(7) Eftersom de dyresundhedsmæssige garantier, der kræves opfyldt i forbindelse med import af dyr af hestefamilien, er mindst lige så omfattende som dem, der kræves ved midlertidig indførsel af registrerede heste, bør transit af dyr af hestefamilien, der transporteres gennem de i bilag I til direktiv 97/78/EF anførte områder, være tilladt fra ikke blot de tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra midlertidig indførsel af registrerede heste er tilladt i henhold til beslutning 2004/211/EF, men også fra de tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra import fast er tilladt i henhold til samme beslutning.

(8) Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør beslutning 2008/907/EF ophæves.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2010
Anvendelsesdato i EU
24.02.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2010
Anvendes fra i Norge
16.03.2010