Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 777/2008 av 4. august 2008 om endring av vedlegg I, V og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Commission Regulation (EC) No 777/2008 of 4 August 2008 amending Annexes I, V and VII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I, V og VII i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen).

I vedlegg I endres definisjonen av blodmel. Det presiseres at blodmel kan lages av varmebehandlet blod eller blodfraksjoner. Blodmelet kan benyttes til fôr eller som jordforbedringsmiddel.

Vedlegg VII som omhandler krav til behandlingsmetoder for blodmel, endres tilsvarende, slik at det også her framgår at det kan være framstilt av blodfraksjoner.

Vedlegg V endrer kravene i de tilfellene hvor bearbeidingsanlegg er plassert på samme sted som et slakteri. Dette er i dag tillatt på visse vilkår. Nå åpnes det for at myndighetene i de enkelte stater kan gi unntak fra disse vilkårene og allikevel tillate at kategori-3-bearbeidingsanlegg ligger på samme sted som et slakteri godkjent etter hygieneregelverket. Forutsetningen er at medlemsstaten setter egne vilkår som gjør at anlegget ikke utgjør noen risiko for dyre- og folkehelsen, og at Kommisjonen og de andre medlemsstatene informeres hvis man benytter seg av dette unntaket.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er berregnet på konsum".

Rettsakten får begrensede administrative og økonomiske konsekvenser, siden den åpner for mer fleksibilitet ved godkjenning av kategori-3 -bearbeidingsanlegg som befinner seg på samme område som et godkjent slakteri.

Den endrede definisjonen av blodmel får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2008
Anvendelsesdato i EU
25.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 20-21
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2010
Anvendes fra i Norge
14.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0777
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro