Harmoniserte konsumprisindekser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2007 av 14. november 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 vedrørende innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindekser

Commission Regulation (EC) No 1334/2007 of 14 November 2007 amending Regulation (EC) No 1749/96 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonised indices of consumer prices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Forordningen gjør endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 vedrørende innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindekser.

Formålet med harmoniserte konsumprisindekser (HICP – Harmonised Indices of Consumer Prices) er å gjøre det lettere å foreta internasjonale sammenligninger av prisutviklingen for husholdninger, og er således en viktig pengepolitisk indikator. Kommisjonsforordningen har til formål å sikre harmoniserte konsumprisindeksers sammenlignbarhet, pålitelighet og relevans. Forordningen er av teknisk karakter og innebærer blant annet en presisering av formålet med og definisjonen av HICP.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført ved forskrift. Administrative og økonomiske konsekvenser er av begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2007
Anvendelsesdato i EU
05.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 523-527
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro