Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av bestemmelsene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeiding)

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Siste nytt

Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 9.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.05.2014)

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger; forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 og en beslutning; (EF) nr. 768/2008 som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for bedrifter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/30/EU ble publisert i OJ 29. mars 2014 og er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignmentpakken” Dette er beskrevet i tidligere EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette notatet beskriver i hovedsak de forhold som avviker fra varepakken eller er unikt for elektriske produkter slik dette er beskrevet i direktiv 2014/30/EU. Det nye direktivet vil erstatte direktiv 2004/108/EF.

Sammendrag av innhold
Direktivet regulerer elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr. Formålet er å sikre at det indre marked fungerer ved at utstyr har en tilstrekkelig grad av elektromagnetisk kompatibilitet.

Direktivet beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem med tanke på at kun utstyr med en tilstrekkelig grad av elektromagnetisk kompatibilitet skal omsettes i markedet. De økonomiske aktørene er alle ledd i forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker.

Direktivet gir regler om hvordan produktene skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og prosedyrer for samsvarsvurdering og involvering av teknisk kontrollorgan.

Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Virkeområdet til det nye direktivet er i hovedsak det samme som i direktiv 2004/108/EF. I direktiv 2014/30/EU er det tatt inn et unntak fra virkeområdet i artikkel 2 nr. 2 bokstav e for “custom built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes”.

I Annex I nr. 2 er annet ledd annet punktum fjernet. ”Those good engineering practices shall be documented and the documentation shall be held by the person(s) responsible at the disposal of the relevant national authorities for inspection purposes for as long as the fixed installation is in operation”.

De nye definisjonene som følger av varepakken innføres i artikkel 3.

Kapittel 2 gir reglene for de ulike markedsaktørene i tråd med varepakkens system. Det settes blant annet krav til økt sporbarhet.

Bestemmelsene om samsvarserklæring i tidligere Annex III er tatt inn i artikkel 15 og Annex IV.

Kapittel 3 inneholder bestemmelser knyttet til samsvar.

Kapittel 4 inneholder bestemmelser om utpeking og krav til samsvarsvurderingsorganene, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Kapittel 5 inneholder varepakkens bestemmelser om kontroll av utstyr og prosedyrer for håndtering av utstyr med risiko samt formelle feil.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende rett på området er forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr, som er hjemlet i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Direktiv 2014/30/EU vil medføre at forskrift om elektrisk utstyr må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til økt sporbarhet vil trolig ha økonomiske og administrative konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Direktivet vurderes til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fulgt arbeidet med nytt direktiv via myndighetsgruppen i EU: EMC AdCo.

Frist for implementering i EU er 20. april 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 31-58
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2016
Anvendes fra i Norge
20.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro