Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-båndet til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, til å omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz- og 1492-1517 MHz

Commission Implementing Decision (EU) 2018/661 of 26 April 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/750 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union as regards its extension in the harmonised 1427-1452 MHz and 1492-1517 MHz frequency bands

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/750/EU har til formål å harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til elektroniske kommunikasjonssystemer.

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) presenterte i ‘Opinion on strategic challenges facing Europe in addressing the growing spectrum demand for wireless broadband’, datert 20. februar 2013, hele frekvensbåndet 1427-1518 MHz som kandidatbånd for mobilt bredbånd innen EU. Grunnet utfordringer i 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz relatert til eksisterende militær- og radiolinjeanvendelse i båndene, foreslo RSPG å avvente ITU-R radiokonferanse i 2015. ITU-R WRC-15 identifiserte båndene 1427-1452 MHz samt 1492-1518 MHz for IMT for alle tre regioner.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk den 14. mars 2017 i mandat fra Kommisjonen å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for en utvidelse av det allerede harmoniserte frekvensområdet 1452-1492 MHz, til også å inkludere 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz. Mandatet ba CEPT om å vurdere kompatibilitet med andre tjenester, inkludert kanalplan i 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz, for bruk til ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd (Suplemental Downlink - SDL). CEPT blir også bedt om å vurdere eksisterende harmoniserte tekniske vilkår i 2015/750/EU. Harmoniserte tekniske vilkår i båndene 1452-1492 MHz og 1427-1518 MHz skulle defineres med mulighet for nasjonal fleksibilitet basert på eksisterende og planlagte tjenester i båndene.

Som svar på mandatet fremla CEPT den 17. november 2017 CEPT Report 65, med forslag om harmoniserte tekniske vilkår for introduksjon av ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd (SDL) i frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz. CEPT-rapporten konkluderer med at anvendbart frekvensområde, grunnet kanalplaner, begrenser seg oppad til 1517 MHz. Rapporten konkluderer også med at deling mellom radiolinje og IMT i båndene ikke er mulig.

Kommisjonen har i gjennomføringsbeslutning 2017/661/EU definert en utvidelse av 2015/750/EU til å inkludere frekvensområdet 1427-1517 MHz. Gjennomføringsbeslutningen gir det enkelte medlemsland mulighet til å selv avgjøre hvor stor del av båndet som skal benyttes til mobilt bredbånd, for å kunne tilpasse seg eksistrenede tjenester og tillatelser i landet. Hvert annet år skal det vurderes om det fortsatt er behov, og ev. hvor stort behovet er, for å benytte deler av dette båndet til andre tjenester enn ekstra nedlastingskapasitet for mobilt bredbånd.

Tekniske parametere for å sikre beskyttelse til terrestriele kringkastingssystemer i båndet 1452-1479,5 MHz er grunnet manglende anvendelse fjernet fra gjennomføringsbeslutningen.

Medlemslandene skal jobbe for at det inngås nødvendige koordineringsavtaler med naboland, som sikrer at de enkelte medlemsstatene i størst mulig grad kan benytte seg frekvensbåndene for mobilt bredbånd. Eksisterende anvendelse i båndene i naboland skal allikevel tas i betraktning og respekteres under koordineringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4(3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har gjennom fribruksforskriftens § 14 første ledd bokstav e allokert frekvensbåndet 1492-1518 MHz til trådløse mikrofoner for innendørs bruk. Dette utstyret kan ikke sameksistere med mobilt bredbånd i båndet, og § 14 første ledd bokstav e må tas ut av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende utvidelse av harmonisering av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til også å inkludere 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT Report 65 og gjennom observatørplass i RSC (Radio spektrumskomiteen) i EU.

Kommisjons gjennomføringsbeslutning er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av Fellesskapets generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutningen.

I Norge er deler av båndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz avsatt til individuelle sendertillatelser for radiolinje. Flertallet av disse har utløpt eller løper ut de neste to årene. I 2014 informerte Nkom gjennom sine hjemmesider om at bruken av båndene til radiolinjer er i ferd med å løpe ut. Midlertidig forlengelse for eksistrenede system gis for 1-2 år inntil endelig tidsplan for introduksjon av mobilt bredbånd i frekvensbåndet er satt, men senest til utgangen av 2022. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en spektrumstillatelse for radiolinjer på fastlands-Norge til Nødnett i deler av 1492-1517 MHz, med utløpsdato 31. desember 2021.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 26. april 2018 og publisert i Official Journal of the European Union 30. april 2018. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 194/2018 datert 21. september 2018, gjeldende fra 22. september 2018.

Arbeidet med oppdatering av norsk regelverk, her fribruksforskriften, har startet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.04.2018
Anvendelsesdato i EU
20.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0661
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro