Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte kommunikasjonstjenester

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/477/EF av 13. juni 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester

Commission Decision 2008/477/EC of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 25.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz til landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer - heretter 2,6 GHz-beslutningen - er gitt med hjemmel i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

Formålet med beslutningen er å harmonisere vilkårene for adgangen til frekvensbåndet, og dermed bidra til mer effektiv utnyttelse. Kommisjonen understreker at man bør tilstrebe teknologi- og tjenestenøytralitet for å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Kommisjonen antar at båndet i hovedsak vil bli brukt til bredbåndskommunikasjon for sluttbrukere. I vedlegget til beslutningen er de tekniske vilkårene for båndet fastsatt. De tekniske vilkårene er gitt etter et nytt system kalt "Block Edge Masks".

I Norge ble frekvenstillatelsene for dette frekvensbåndet auksjonert ut i november 2007. Frekvenstillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og for øvrig i henhold til vilkårene i 2,6 GHz-beslutningen.

Vurdering
2,6 GHz-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. De frekvenstillatelsene som ble auksjonert ut i november 2007, er i samsvar med de vilkårene som fremgår av beslutningen.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2008
Anvendelsesdato i EU
14.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 8-12
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0477
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro