Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/251/EU av 18. april 2011 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av 900 og 1800 MHz-frekvensbåndene for fremme av bakkebaserte pan-europeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet

Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2013)

Sammendrag av innhold
I beslutning 2009/766/EF ble det åpnet opp for 3G (UMTS) i GSM 900 og 1800 MHz-båndene. I beslutning 2011/251/EU åpnes det nå også opp for 4G (LTE og WiMAX) i båndene. Som tidligere, må ny teknologi ikke forstyrre GSM. ETSI har utarbeidet standarder for å sikre at slike forstyrrelser ikke oppstår. Endringene er i henhold til rapportene 40 og 41 fra CEPT.

For øvrig vises det til EØS-notatet for beslutning 2009/766/EF.

Vurdering
Beslutningen er i henhold til norsk frekvensstratetgi om å fjerne unødvendige restriksjoner i tillatelser. Mulighetene for å bruke LTE i disse båndene vil også bidra til bedre mobile tjenester for brukerne. På det nåværende tidspunktet ser det ut til at det er 1800 MHz-båndet som er mest aktuelt for LTE. Flere midlertidige tillatelser er tildelt i påvente av auksjon. Totalt er 2x60 MHz tildelt.

Alle tillatelsene kan nå benyttes i tråd med de nye vilkårene i beslutning 2011/251/EU.

Endringsbeslutningen vil ha positive økonomiske konsekvenser for operatørene, mens de administrative konsekvensene ved å endre frekvenstillatelsene vil være minimale.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI den 28. september 2012 uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Beslutningen ble vedtatt i EU 18. april 2011. Frist for implementering er 31. desember 2011.

Beslutningen ble inntatt i EØS-avtalen 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.04.2011
Anvendelsesdato i EU
17.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 309-310
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0251
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro