Håndhevingsforordningen om det frie varebytte

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene

Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States

Siste nytt

Norsk lov kunngjort 4.3.2005

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, norsk utgave)

1) I henhold til traktatens artikkel 7 A utgjør det indre marked et område uten indre grenser, der særlig det frie varebytte er sikret i samsvar med bestemmelsene i traktatens artikkel 30-36.

2) Enhver krenkelse av dette prinsippet, for eksempel ved at privatpersoner hindrer det frie varebytte i en medlemsstat, kan i betydelig grad forstyrre det indre markeds virkemåte og medføre alvorlig skade for de privatpersoner som rammes.

3) For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til traktaten, og særlig for å sikre det indre markeds virkemåte, bør medlemsstatene på den ene side ikke treffe tiltak eller utvise en atferd som kan hindre handelen, og på den annen side treffe alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å lette det frie varebytte på sitt territorium.

4) Disse tiltakene må ikke påvirke utøvelsen av grunnleggende rettigheter, herunder retten eller friheten til å streike.

5) Denne forordning er ikke til hinder for tiltak som i visse tilfeller kan vise seg nødvendige på fellesskapsplan for å løse problemer knyttet til det indre markeds virkemåte, idet det eventuelt tas hensyn til anvendelsen av denne forordning.

6) Bare medlemsstatene har myndighet til å opprettholde offentlig orden og indre sikkerhet, samt til å avgjøre om og når tiltak er nødvendige og hensiktsmessige med tanke på på å lette det frie varebytte på sitt territorium under gitte forhold, og hvilke tiltak som eventuelt bør treffes.

7) Informasjonsutvekslingen mellom medlemsstatene og Kommisjonen om hindringer for det frie varebytte bør være rask og hensiktsmessig.

8) Medlemsstater der det oppstår hindringer i det frie varebytte bør treffe alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for raskest mulig å gjenopprette det frie varebytte på sitt territorium, på en slik måte at enhver fare for at forstyrrelsen eller skaden vedvarer, brer seg eller forverres samt enhver fare for sammenbrudd i handelen og de underliggende avtalefestede ordninger, fjernes. Medlemsstaten bør underrette Kommisjonen og på forespørsel også de andre medlemsstatene om hvilke tiltak den har truffet eller vil treffe for dette formål.

9) For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til traktaten bør Kommisjonen underrette den berørte medlemsstat om at den mener det foreligger brudd på reglene, og om at medlemsstaten bør reagere på Kommisjonens underretning.

10) Traktaten inneholder ikke annen fullmakt enn artikkel 235 for vedtakelsen av denne forordning

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.12.1998
Anvendelsesdato i EU
27.12.1998

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2005
Anvendes fra i Norge
04.03.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998R2679
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro