Handel med visse såvarer av sorten Avena strigosa Schreb.

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/43/EU av 21. januar 2011 om endring av vedtak 2010/468/EU om midlertidig handel med visse såvarer av sorten Avena strigosa Schreb. som verken er opptatt på felles sortsliste over arter til bruk i jordbruket eller på medlemsstatenes nasjonale sortslister

Commission Decision 2011/43/EU of 21 January 2011 amending Decision 2010/468/EU providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.72011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer tre punkter i vedtak2010/468/EU om midlertidig handel med visse sorter Avena strigosa Schreb. som ikke er tatt opp på verken felles sortsliste eller medlemsstatenes nasjonale sortslister. Det er datoen for hvor lenge det skal være tillatt å omsette slike sorter endres fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011. Det gis en tilføyelse om at det i 2011 vil være tillatt å omsette et kvantum på maksimalt 5130 tonn. Videre forlenges Frankrikes funksjonstid som koordinerende medlemsstat, for å sikre at fordelingen av kvoten blir riktig, fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011.

Avena strigosa Schreb. ble i direktiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 om endring av direktiv 66/402/EØF om såkorn, omfattet av sistnevnte direktiv og angitt som egen art. Arten egner seg spesielt godt som fangvekst for å redusere jorderosjon og utvasking av nitrogen fra jorda, i tillegg til at den kan være en verdifull bestanddel av frøblandinger til fôr. Fram til nå har markedet hovedsaklig vært dekket av importert vare fra tredjeland. I og med at arten nå er omfattet av direktiv 66/402/EØF, er det bare tillatt å omsette sorter opptatt på EUs felles sortsliste. Hittil har det vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med såvare. Vedtak 2010/468/EU gav i en periode fram til 2011, tillatelse under visse vilkår til å omsette maksimalt 4 970 tonn såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste. Denne mengden ble bestemt ut fra innmeldt behov fra Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Det er også i 2011 behov for tillatelse til å omsette såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste. Omsetning av slik vare vil bare være tillatt etter søknad.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Rettsakten vil få praktisk betydning for Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.2011
Anvendelsesdato i EU
11.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2011
Anvendes fra i Norge
11.07.2011