Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1237 av 23. juli 2021 om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108

Commission Regulation (EU) 2021/1237 of 23 July 2021 amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.7.2021)

Statsstøtte: Kommissionen forenkler reglerne for statsstøtte kombineret med EU-støtte og indfører nye muligheder for at gennemføre støtteforanstaltninger, der bidrager til den dobbelte omstilling og til genopretningen efter covid-19-pandemien

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en udvidelse af anvendelsesområdet for den generelle gruppefritagelsesforordning, der tillader medlemsstaterne at gennemføre visse støtteforanstaltninger uden forudgående kontrol fra Kommissionens side. De reviderede regler vedrører: i) støtte ydet af nationale myndigheder til projekter, der finansieres via visse centralt forvaltede EU-programmer under den nye flerårige finansielle ramme, og ii) visse statsstøtteforanstaltninger, der bidrager til den dobbelte omstilling og samtidig til genopretningen efter de økonomiske virkninger af covid-19-pandemien.

Fritagelse af en sådan støtte for forudgående anmeldelse er en væsentlig forenkling, der gør det lettere for medlemsstaterne hurtigt at gennemføre sådanne foranstaltninger, når de betingelser, der skal begrænse konkurrenceforvridningen på det indre marked, er opfyldt.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "I dag strømliner Kommissionen de statsstøtteregler, der gælder for national finansiering, som falder ind under visse EU-programmer. Dette vil yderligere styrke samspillet mellem reglerne for EU's støtteprogrammer og EU's statsstøtteregler under den nye flerårige finansielle ramme. Vi giver også medlemsstaterne flere muligheder for uden forudgående anmeldelse at yde statsstøtte, der bidrager til den dobbelte omstilling til en grøn og digital økonomi, uden at dette skaber urimelig konkurrenceforvridning på det indre marked. De nye regler vil også gøre det lettere for medlemsstaterne hurtigt at yde hårdt tiltrængt støtte til en bæredygtig og robust genopretning efter de økonomiske virkninger af covid-19-pandemien."

For at styrke samspillet mellem reglerne for EU's støtteprogrammer og EU's statsstøtteregler under den nye flerårige finansielle ramme strømliner Kommissionen de statsstøtteregler, der gælder for national finansiering af projekter og finansielle produkter, som falder ind under visse nyligt vedtagne EU-programmer. Med de ændringer af den generelle gruppefritagelsesforordning, der er vedtaget i dag, koordineres reglerne om EU-finansiering og de statsstøtteregler, der gælder for disse typer finansiering, for at undgå unødvendig kompleksitet, uden at dette skader konkurrencen på EU's indre marked.

De berørte nationale støttemidler vedrører:

  1. Finansierings- og investeringstiltag, der støttes af InvestEU-Fonden
  2. Forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter (FU&I), der har modtaget "Seal of Excellence"-mærket under Horisont 2020 eller Horisont Europa, samt samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter eller samarbejdsaktioner under Horisont 2020 eller Horisont Europa
  3. Projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde, også kendt som Interreg.

Med den aktuelle ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning kan disse foranstaltninger nu gennemføres umiddelbart af medlemsstaterne uden først at skulle anmeldes til Kommissionen, som blot skal underrettes derefter. Det er muligt at fritage støtte på disse områder fra kravet om forudgående anmeldelse takket være de sikkerhedsforanstaltninger, der indgår i EU-programmer, der forvaltes centralt af Kommissionen. For den støtte, der ydes som led i disse programmer, gælder navnlig, at den: i) er rettet mod mål af fælles interesse, ii) afhjælper markedssvigt eller fremmer socioøkonomisk samhørighed og iii) er begrænset til det nødvendige minimumsbeløb.

Desuden skaber Kommissionen med ændringen af den generelle gruppefritagelsesforordning endnu flere muligheder for, at medlemsstaterne kan yde den nødvendige støtte til den dobbelte omstilling på en måde, der også tillader dem hurtigt at støtte virksomheder, der har behov for finansiering til at afbøde de økonomiske virkninger af covid-19-pandemien.

Den støtte, der ydes for at nå disse mål, og som nu er fritaget for kravet om anmeldelse til Kommissionen, vil spille en rolle i de videre forberedelser på perioden efter krisen. De nye støttekategorier, der fritages for anmeldelsespligten, falder ind under politikområder, som er de vigtigste prioriteter for den dobbelte omstilling. Støtten, der ydes på disse områder, vil også bidrage til genopretningen efter de økonomiske virkninger af covid-19-krisen og sikre, at denne genopretning bidrager til omstillingen til en grøn og digital økonomi. De relevante støttekategorier er:

  1. Støtte til projekter vedrørende energieffektivitet i bygninger
  2. Støtte til opladnings- og optankningsinfrastruktur til lavemissionskøretøjer
  3. Støtte til bredbåndsfastnet, 4G- og 5G-mobilnet, visse transeuropæiske projekter vedrørende infrastruktur til digital konnektivitet og visse konnektivitetsvouchere.

Baggrund

I henhold til artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal medlemsstaterne anmelde al statsstøtte til Kommissionen og først gennemføre den efter Kommissionens godkendelse. EU-bemyndigelsesforordningen vedrørende statsstøtte giver Kommissionen mulighed for at erklære, at visse former for statsstøtte er forenelige med det indre marked og fritaget for anmeldelsespligten i henhold til traktaten.

I den generelle gruppefritagelsesforordning fastsættes det, at bestemte kategorier af statsstøtte er forenelige med traktaten, forudsat at de opfylder klare betingelser. Disse kategorier er undtaget fra kravet om, at statsstøtte forudgående skal anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Dette giver medlemsstaterne mulighed for at gennemføre sådanne foranstaltninger umiddelbart med fuld retssikkerhed. Den generelle gruppefritagelsesforordning fra 2014 har gjort det muligt for medlemsstaterne at gennemføre en lang række statsstøtteforanstaltninger uden Kommissionens forudgående godkendelse, da det er usandsynligt, at de vil fordreje konkurrencen. Siden 2015 har derfor mere end 96 % af de nye statsstøtteforanstaltninger, som der for første gang blev rapporteret udgifter til, ikke skullet anmeldes til Kommissionen. Dette er i tråd med Kommissionens princip om at fokusere på at levere mere og hurtigere og samtidig lægge mindre vægt på områder, hvor merværdien anses for at være mere begrænset.

Efter at Kommissionen i juni 2018 fremsatte et forslag om at lette gennemførelsen af den næste flerårige finansielle ramme og styrke samspillet mellem EU's støtteprogrammer og statsstøttereglerne, vedtog Rådet i november 2018 en ændring af EU's statsstøtteregler (Rådets forordning (EU) 2015/1588). På grundlag af den ændrede bemyndigelsesforordning kan Kommissionen vedtage målrettede ændringer af den generelle gruppefritagelsesforordning.

Udkast til den reviderede generelle gruppefritagelsesforordning har været genstand for to offentlige høringer og er blevet drøftet på tre møder mellem Kommissionen og medlemsstaterne i det rådgivende udvalg. Denne proces har sikret, at medlemsstaterne og interessenterne har haft tilstrækkelige muligheder for at komme med bemærkninger til Kommissionens forslag. Kommissionen har nøje vurderet alle bemærkninger og tilpasset forslaget, hvor det er relevant.

Ud over udvidelsen af anvendelsesområdet for den generelle gruppefritagelsesforordning, der blev vedtaget i dag, har Kommissionen allerede iværksat en ny revision af den generelle gruppefritagelsesforordning med det formål at strømline statsstøttereglerne yderligere i lyset af Kommissionens prioriteter i forbindelse med den dobbelte omstilling. Medlemsstaterne og interessenterne vil blive hørt på et senere tidspunkt om udkastet til den nye ændring.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål & svar — Statsstøtte: Kommissionen udvider anvendelsesområdet for den generelle gruppefritagelsesforordning – ofte stillede spørgsmål

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet